Plakat informacyjny zawierający tekst

Ważny komunikat w związku z nowelizacją Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 100c znowelizowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, termin administracyjny na załatwienie sprawy dotyczący udzielenia zezwolenia na pobyt (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) ulega zawieszeniu do 31 grudnia 2022.

Powyższy przepis oznacza, że w razie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o legalizację pobytu dla obywateli państw trzecich , organ Wojewody nie ma obowiązku informowania strony o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

Pragniemy podkreślić, iż sprawy obywateli Ukrainy są rozpatrywane. Wydział Spraw Cudzoziemców MUW dokłada wszelkich starań, aby sprawnie prowadzić postępowania legalizacyjne i wydawać decyzje bez zbędnej zwłoki.

———

Важливе повідомлення у зв’язку зі зміною до Закону «Про допомогу громадянам України»

Згідно Ст.100c змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, адміністративний термін вирішення питання щодо надання посвідки на проживання (тимчасовий, постійний, довгостроковий резидент Європейського Союзу) призупиняється до 31 грудня 2022.
 
Вищенаведене положення означає, що в разі продовження терміну розгляду заяви про легалізацію перебування громадян третіх країн орган воєводи не зобов’язаний інформувати заявника про очікувану дату врегулювання питання.
 
Наголошуємо, що справи громадян України, надалі будуть розглядатися . Департамент у справах іноземців Малопольського обласного управління, докладає максимум зусиль для ефективного проведення процедур легалізації та винесення рішень без невиправданих затримок.
———
Important announcement regarding amendment of the Act on assistance to citizens of Ukraine
 
According to article 100c of the amended act on assistance to citizens of Ukraine in connection with the armed conflict on the territory of this state, the administrative deadline for resolution of cases regarding granting of a residence permit (temporary, permanent, long-term EU residence), has been suspended till the 31st of December 2022.
 
The above provision means, that in case of prolongation of the deadline for processing the application for legal stay for the third countries’ citizens, the Voivode is not obliged to inform the party about the anticipated date of the case resolution.
 
We would like to emphasise that cases of the citizens of Ukraine are being proceeded. The Department of Foreigners’ Affairs of The Malopolska Voivodship Office endeavours to proceed efficiently all legalisation cases and issue decisions without undue delay.
 
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status