Wydanie kolejnej karty pobytu (w przypadku posiadaczy zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE)

Kogo dotyczy?

Kolejna karta pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych (a więc tytułów pobytowych, które udzielane są w Polsce na czas nieoznaczony) mają obowiązek uzyskania kolejnej karty pobytu przed upływem okresu ważności posiadanej dotychczas karty pobytu.

Karta pobytu wydana cudzoziemcowi w przypadku udzielenia mu:

 1. zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;
 2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 3. zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Kolejna karta pobytu wydawana jest na wniosek cudzoziemca. Wniosek składa się na formularzu.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Jeśli chcesz zarezerwować termin na złożenia wniosku o wydanie kolejnej karty możesz to zrobić wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl

Aby otrzymać termin na złożenie wniosku o wymianę karty prześlij następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Obecną podstawę legalnego pobytu
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
 • Podstawę składania wniosku
 • Miejsce składania wniosku

W tytule wiadomości należy wpisać: wymiana karty. Odpowiedź z wyznaczonym terminem spotkania otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych.

Następnym krokiem, będzie stawienie się na wyznaczony termin do siedziby Wydziału – Ul. Przy Rondzie 6 Kraków, sala obsługi parter (od wejścia – prawa strona budynku). Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

Uwaga: W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.

Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu. W takiej sytuacji cudzoziemcowi wydaje się nieodpłatanie zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz  wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu;
 2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 3. 2 aktualne fotografie;
 4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.
 5. Potwierdzenie zameldowania (jeżeli cudzoziemiec je posiada).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu. Odciski linii papilarnych pobierane są od cudzoziemca, który ukończył 6 rok życia.

Odbiór karty pobytu

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście.
W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

W przypadku małoletniego, który ukończył 13. rok życia istnieje obowiązek osobistego stawiennictwa w celu weryfikacji odcisków linii papilarnych oraz złożenia podpisu potwierdzającego odbiór karty pobytu. Ważne! Małoletni nie ma możliwości odbioru karty pobytu bez przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

Opłata za wydanie kolejnej karty pobytu

Za wydanie kolejnej karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty.

Opłaty nie ponosi się:
– gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne.

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status