Wydanie nowych dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentu ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021 r.)

Rejestracja pobytu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem ZK/beneficjentem Umowy Wystąpienia, nie posiadasz dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, ale przebywałeś w Polsce przed 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa pow. 3 miesięcy i krócej niż 5 lat. Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 4 fotografie,
 • Twoje pisemne oświadczenie (podpisane) o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020r. ze wskazaniem nieobecności przekraczających 6 miesięcy w ciągu 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku lub inny dowód potwierdzający, że zamieszkiwałeś w Polsce w dniu 31 grudnia 2020r. lub wcześniej (np. potwierdzenie zameldowania, umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, umowa o usługi internetowe, telefoniczne, dowody potwierdzające niedawny wjazd do Polski jak bilety itp.).

*W przypadku pobytu do 3 miesięcy przed dniem 31 grudnia 2020 r. złóż dowód potwierdzający datę ostatniego wjazdu do Polski (dotyczy także osób przebywających wcześniej na terytorium Polski) np. podpisane oświadczenie lub bilet podróży. Wymagane jest także przedstawienie dowodów potwierdzających posiadanie prawa pobytu lub posiadanie tego prawa w szczególnych przypadkach.

Dokumenty warunkowe:

Członkowie rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa będących beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce, którzy zamieszkiwali poza terytorium Polski przed zakończeniem okresu przejściowego:

 1. pisemne oświadczenie wnioskodawcy (własnoręcznie podpisane) o zamieszkiwaniu poza terytorium Polski przed dniem 31 grudnia 2020 r.
 2. dowód potwierdzający bycie przed dniem 31 grudnia 2020 r. członkiem rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa będącego beneficjentem Umowy Wystąpienia w Polsce
 3. dowód potwierdzający spełnianie warunków prawa pobyt przez okres przekraczający 3 miesiące na dzień rejestracji pobytu, której dotyczy wniosek – zobacz Listę dokumentów, które mogą potwierdzać spełnianie warunków prawa pobytu na terytorium Polski przez okres przekraczający 3 miesiące

Dzieci obywateli Zjednoczonego Królestwa będących beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce, urodzone lub przysposobione po zakończeniu okresu przejściowego:

 1. dowody potwierdzające spełnianie jednego z następujących warunków:
 • oboje rodzice są obywatelami Zjednoczonego Królestwa będącymi beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce;
 • jedno z rodziców jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa będącym beneficjentem Umowy Wystąpienia w Polsce a drugie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej; lub
 • jedno z rodziców jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa będącym beneficjentem Umowy Wystąpienia w Polsce i sprawuje wyłączną lub wspólną pieczę nad dzieckiem (w przypadku dzieci, które osiągną pełnoletność warunek ten będzie dotyczył okresu sprzed osiągnięcia pełnoletniości)

2. dowód potwierdzający spełnianie warunków prawa pobyt przez okres przekraczający 3 miesiące na dzień rejestracji pobytu, której dotyczy wniosek – zobacz Listę dokumentów, które mogą potwierdzać spełnianie warunków prawa pobytu na terytorium Polski przez okres przekraczający 3 miesiące

Jeśli pracujesz lub planujesz podjąć pracę:

 • umowa o pracę, zaświadczenie o wykonywaniu pracy, pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy (dotyczy planowanego podjęcia pracy) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku

Jeśli prowadzisz działalność zarobkową na własny rachunek:

 • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że jesteś osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Jeśli studiujesz lub odbywasz szkolenie zawodowe:

 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów lub zaświadczenie jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

Jeśli jesteś małżonkiem obywatela polskiego:

 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku),
 • kserokopię dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialne poświadczenie;

W innych przypadkach:

 • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny;
 • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

W przypadku, gdy członek rodziny będący również obywatelem ZK przebywa lub dołącza do obywatela ZK:

 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, wydane obywatelowi ZK, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK

Wniosek składa się osobiście (tj. wymagane jest osobiste stawiennictwo przy składaniu wniosku lub na wezwanie organu) do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa. Wymóg osobistego stawiennictwa w chwili złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 6. roku życia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć pisemne wyjaśnienie uzasadniające konieczność odstąpienia od wymogu osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie szczególnie uzasadnionego przypadku.

Wniosek w przypadku członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa będącego:

1) osobą małoletnią – składają (tj. podpisują) rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ opiekunów;

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – składa (tj. podpisuje) opiekun ustanowiony przez sąd lub inny organ;

3) osobą małoletnią bez opieki – składa (tj. podpisuje) kurator.

Uwaga: Pola z wzorem podpisu w formularzu wniosku nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Prawa przysługujące członkom rodziny pozostającym na utrzymaniu obywateli Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego, zostają zachowane nawet wówczas, gdy osoby te przestają być osobami pozostającymi na utrzymaniu.

Pobyt stały

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem ZK/beneficjentem Umowy Wystąpienia, nie posiadasz dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, ale przebywałeś w Polsce do 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa nieprzerwanie przez 5 lat lub dłużej.Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu),
 • 4 fotografie,
 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Obywatel WB nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniał co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 16, art. 17, art. 19 ust. 1 lub 3 lub art. 19 a oraz Obywatel WB lub członek rodziny niebędący obywatelem WB będący małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniał co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 18, art. 18 a, art. 19 ust. 2 lub 3 lub art. 19 a.
 • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły.

Karta pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa

Wniosek o wydanie karty pobytowej składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i nie posiadasz karty pobytu członka rodziny obywatela UE, ale przebywałeś w Polsce do 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa pow. 3 miesięcy i krócej niż 5 lat. Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 4 fotografie,

Dodatkowo w przypadku:

 • małżonka – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępnego – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępnego – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka.
 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, wydane obywatelowi ZK, z którym przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i nie posiadasz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, ale przebywałeś w Polsce do 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa nieprzerwanie przez 5 lat lub dłużej. Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 4 fotografie,
 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Członek rodziny niebędący obywatelem WB nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem WB lub z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniał co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 18, art. 18a, art. 19 ust. 2 lub 3 art. 19a oraz Obywatel WB lub członek rodziny niebędący obywatelem WB będący małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniał co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 18, art. 18 a, art. 19 ust. 2 lub 3 lub art. 19 a.
 • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status