Wykonywanie pracy w procedurze

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w trakcie legalnego pobytu w Polsce jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w toku procedury legalizacji pobytu w Polsce, do momentu kiedy decyzja w sprawie stanie się ostateczna, jeżeli posiada dodatkowo dokument uprawniający go do wykonywania pracy lub jest on zwolniony z obowiązku posiadania takiego zezwolenia.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę w oczekiwaniu na wydanie decyzji pobytowej, gdy:

bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę z uwagi na posiadanie między innymi:

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca,
 • zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiary handlu ludźmi,
 • zezwolenia na pobyt czasowy dla posiadacza zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub członka jego rodziny,
 • zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Polski pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium,

złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu:

 • wykonywania pracy,
 • wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
 • prowadzenia działalności gospodarczej,

w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie wcześniej zezwoleniem na pobyt czasowy lub zezwoleniem na pracę.

 • wykonywał pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na umowie o pracę co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku na pobyt w celu wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Najczęściej spotykane dokumenty zwalniające z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę:

 • Karta Polaka;
 • Status studenta studiów stacjonarnych;
 • Status absolwenta polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status