Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021 r.)

Wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu

Wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem ZK/beneficjentem Umowy Wystąpienia i posiadasz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane w Polsce do końca 2020 r. Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie,
 • Twoje pisemne oświadczenie (podpisane) o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020r. ze wskazaniem nieobecności przekraczających 6 miesięcy w ciągu 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku lub inny dowód potwierdzający, że zamieszkiwałeś w Polsce w dniu 31 grudnia 2020r. lub wcześniej (np. potwierdzenie zameldowania, umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, umowa o usługi internetowe, telefoniczne, dowody potwierdzające niedawny wjazd do Polski jak bilety itp.).

*W przypadku pobytu do 3 miesięcy przed dniem 31 grudnia 2020r. złóż dowód potwierdzający datę ostatniego wjazdu do Polski (dotyczy także osób przebywających wcześniej na terytorium Polski) np. podpisane oświadczenie lub bilet podróży. Wymagane jest także przedstawienie dowodów potwierdzających posiadanie prawa pobytu lub posiadanie tego prawa w szczególnych przypadkach.

Wniosek składa się osobiście (tj. wymagane jest osobiste stawiennictwo przy składaniu wniosku lub na wezwanie organu) do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa. Wymóg osobistego stawiennictwa w chwili złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 6. roku życia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć pisemne wyjaśnienie uzasadniające konieczność odstąpienia od wymogu osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie szczególnie uzasadnionego przypadku.

Wniosek w przypadku członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa będącego:

1) osobą małoletnią – składają (tj. podpisują) rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ opiekunów;

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – składa (tj. podpisuje) opiekun ustanowiony przez sąd lub inny organ;

3) osobą małoletnią bez opieki – składa (tj. podpisuje) kurator.

Uwaga: Pola z wzorem podpisu w formularzu wniosku nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Prawa przysługujące członkom rodziny pozostającym na utrzymaniu obywateli Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego, zostają zachowane nawet wówczas, gdy osoby te przestają być osobami pozostającymi na utrzymaniu.

Wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

Wniosek o wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem ZK/beneficjentem Umowy Wystąpienia i posiadasz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE, wydany w Polsce do końca 2020 r. Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie,
 • Twoje pisemne oświadczenie (podpisane), że nie opuszczałeś terytorium Polski na okres przekraczający 5 lat po nabyciu prawa stałego pobytu (jeżeli ma to zastosowanie ze względu na datę nabycia prawa stałego pobytu) oraz o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020r.

Wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa (karta pobytowa)

Wniosek o wymianę karty pobytowej składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i posiadasz kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, wydaną do końca 2020 r. Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie,

Wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa

Wniosek o wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i posiadasz kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, wydaną w Polsce do końca 2020 r. Pobierz wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie,

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status