Wymiana karty pobytu

Kogo dotyczy?

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 3. jej utraty;
 4. jej uszkodzenia;
 5. przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 6. przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kartę pobytu wymienia się na wniosek cudzoziemca.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Jeśli chcesz zarezerwować termin na złożenia wniosku o wymianę karty możesz to zrobić wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl .

Aby otrzymać termin na złożenie wniosku o wymianę karty prześlij następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Obecną podstawę legalnego pobytu
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
 • Podstawę składania wniosku
 • Miejsce składania wniosku

W tytule wiadomości należy wpisać: wymiana karty. Odpowiedź z wyznaczonym terminem spotkania otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych.

Następnym krokiem, będzie stawienie się na wyznaczony termin do siedziby Wydziału – Ul. Przy Rondzie 6 Kraków, sala obsługi parter (od wejścia – prawa strona budynku). Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

Uwaga: W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.

Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu. W takiej sytuacji cudzoziemcowi wydaje się nieodpłatanie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Ważne! Zaświadczenie wydaje się na wniosek cudzoziemca. Jest ważne tylko 30 dni.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku wydanie/wymianę karty pobytu;
 • Kserokopia ważnego paszportu (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • 2 aktualne fotografie;
 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. w przypadku kradzieży – potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na policji);
 • Potwierdzenie właściwości miejscowej składania wniosku (zamieszkiwanie na terenie Województwa Małopolskiego (ksero dokumentu + oryginał do wglądu przy wizycie w urzędzie) np:                    
 • a) umowa najmu lokalu
 • b) umowa użyczenia lokalu   zameldowanie
  1. akt notarialny lokalu oświadczenie o zamieszkaniu pod wskazanym adresem, podpisane przez osobę posiadającą prawo do lokalu.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu. Odciski linii papilarnych pobierane są od cudzoziemca, który ukończył 6 rok życia.

Odbiór karty pobytu

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście.
W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

W przypadku małoletniego, który ukończył 13. rok życia istnieje obowiązek osobistego stawiennictwa w celu weryfikacji odcisków linii papilarnych oraz złożenia podpisu potwierdzającego odbiór karty pobytu. Ważne! Małoletni nie ma możliwości odbioru karty pobytu bez przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

Opłata wymianę karty pobytu

Za wymianę karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Pamiętaj! Za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia opłata wynosi 200 zł, a w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu każdorazowo 300 zł.

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty.

Opłaty nie ponosi się:
– gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne.

Materiały do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status