Zapraszający – wpis do ewidencji zaproszeń

Zaproszenie jest dokumentem, potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Dokument ten powinien zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.

Czym jest zaproszenie?

Uwaga: Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający. W przypadku, gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, swoich roszczeń od zapraszającego. w postępowaniu przed sądem. Zapraszający zobowiązany jest również  do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Pamiętaj! Zaproszenia nie wolno utożsamiać z zezwoleniem na pracę. Zezwolenie na pracę uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP, a zaproszenie takiej możliwości nie daję – jest ono wydawane jedynie w celach odwiedzin.

Kto może zaprosić cudzoziemca?

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: w zależności od Twojej sytuacji prawnej wymagane dokumenty mogą różnić się od siebie, np. obywatel polski będzie potrzebował innych dokumentów niż cudzoziemiec posiadający pobyt stały (więcej informacji znajdziesz poniżej w zakładce Wymagane dokumenty).

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć:

 • osobiście w Delegaturze w Nowym Sączu (adres poniżej, pokój 19), w godz.poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 07:30-15:30

lub przesyłać pocztą na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz

Dane kontaktowe: tel. 18 540 23 50 lub 18 540 23 61

Zaproszenie zostanie wysłane do Ciebie za pośrednictwem poczty na adres, który podałeś we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • umowa najmu lokalu oraz zgoda właściciela/li lokalu,
 • wstępna rezerwacja w hotelu na cały okres zaproszenia;
 1. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (co najmniej w wysokości 515 zł na osobę na każdy miesiąc planowanego pobytu lub 200 zł w przypadku gdy zapraszanym jest współmałżonek, rodzic, rodzeństwo lub dziecko), np.:
 • aktualne saldo konta bankowego (dokument generowany elektronicznie lub potwierdzony w banku),
 • aktualne zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanej emerytury lub renty (ostatnia decyzja ZUS)

Ważne! Sposób obliczania wymaganych środków finansowych w przypadku zaproszeń

Pamiętaj! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów + oryginały, które zostaną zwrócone pocztą wraz z zaproszeniami.

Ważne! Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Uwaga: w przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania strona może być wzywana do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaproszenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 27 zł

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status