Zaproszenia (FAQ)

1.      Czy cudzoziemiec może złożyć wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń?

Tak, ale tylko w przypadku jeżeli bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia cudzoziemiec:

  • przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat, lub
  • posiada zezwolenie na pobyt stały, lub
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

2.      Chcę zostać w Polsce – czy potrzebuję zaproszenie?

 

Nie, zaproszenie jest wydawane tylko dla osób, które ubiegają się o wizę na przyjazd do Polski. Jeżeli po przyjeździe do Polski chcesz zostać dłużej, to możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy lub o pobyt czasowy.

 

3.      Kto może złożyć wniosek o wpis do ewidencji zaproszeń?

 

  • obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
  • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.      Czy zaproszenie uprawnia mnie do podjęcia zatrudnienia?

 

Nie. Zaproszenie wydawane jest w celach turystycznych. Jeżeli chcesz podjąć w Polsce pracę, Twój przyszły pracodawca powinien uzyskać zezwolenie na pracę lub zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy. Jeśli jesteś w Polsce, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 

5.      Na jak długi okres dostanę zaproszenie dla krewnego?

 

Zaproszenie może być wydane na okres do 1 roku. Jego długość zależy od tego, na jaki czas zapewnisz mu miejsce zamieszkania w Polsce oraz od wysokości posiadanych przez Ciebie środków na utrzymanie.

 

6.      Czy wystarczy, że napiszę oświadczenie, że mam środki i jestem właścicielem domu?

Nie. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków i własność domu.

 

7.      Jak mam udokumentować, że mam środki na utrzymanie do zaproszenia jeśli prowadzę własną działalność? / gospodarstwo rolne?

 

Możesz dołączyć do wniosku wyciąg z konta bankowego, lub zaświadczenie z banku o aktualnym stanie konta.

 

8.      Jak udokumentować wysokość emerytury?

Wysokość emerytury można udokumentować poprzez dostarczenie ostatniej decyzji ZUS przyznającej emeryturę lub rentę.

 

9.      Co w przypadku, gdy właścicielem mieszkania jest współmałżonek lub rodzice zapraszającego?

 

Należy przedstawić dokument, z którego wynika własność lokalu wraz z pisemną zgodą właściciela na zamieszkanie zapraszanego cudzoziemca.

 

10. Jakie dane powinna zawierać rezerwacja hotelowa?

 

Imię i nazwisko zapraszającego, termin oraz koszt rezerwacji.

 

11. Otrzymałem zaproszenie, co mam dalej robić?

 

Otrzymane zaproszenie wyślij do cudzoziemca, którego zapraszasz. Zaproszenie trzeba załączyć do wniosku o wizę, składanego w konsulacie Polski znajdującym się w kraju pochodzenia osoby zapraszanej.

 

12. Jak mogę odebrać zaproszenie? Czy zaproszenie muszę odebrać osobiście? 

Nie musisz odbierać zaproszenia osobiście. Dokument wyślemy do Ciebie pocztą na adres, który podałeś we wniosku. Jeżeli chcesz odebrać zaproszenie osobiście, to poinformuj nas o tym.

 

13. Czy po przyjeździe do Polski w związku z wydanym zaproszeniem, mogę przedłużyć pobyt?

 

Tak. Możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy (w wyjątkowych przypadkach) lub o pobyt czasowy/stały.

 

14. Dostałam zaproszenie dla koleżanki, ale ona otrzymała wizę na krótszy okres, dlaczego? 

Wizę wydaje konsul i urząd wojewódzki, który wydał zaproszenie nie ma wpływu na decyzję konsula.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status