plakat informacyjny zawierający treść

Zawieszenie biegu terminów – informacja

Od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców. Postępowania prowadzone w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są procedowane w sposób możliwie najbardziej sprawny. Nowe wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminów wprowadziła ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza podstawę prawną (art. 100c) dla zawieszenia w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. biegu terminów załatwiania następujących spraw administracyjnych w postępowaniach prowadzonych przez urzędy wojewódzkie:

  • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokości kwalifikacji,
  • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt stały,
  • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Zgodnie z powyższym przepisem, wojewoda nie ma obowiązku informowania strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, a także nie będzie przekazywał do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ponagleń składanych na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowań w ww. sprawach przez organy I instancji. Wprowadzone rozwiązanie dotyczy wszystkich cudzoziemców, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/udsc/zawieszenie-biegu-terminow-zalatwiania-spraw-przez-wojewodow-nie-oznacza-wstrzymania-prowadzenia-postepowan

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status