Zezwolenie na pracę (FAQ)

1.      Kto składa wniosek o zezwolenia na pracę?

Pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie pracował.

2.      Czym jest „informacja starosty”?

To dokument wydawany przez starostę (powiatowe/grodzkie urzędy pracy) na wniosek pracodawcy, który potwierdza brak możliwości znalezienia pracownika spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Informacja jest sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa do rynku pracy dla obywateli polskich i zawiera analizę wysokości proponowanego wynagrodzenia i adekwatność wymagań w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.

3.      Chcę zatrudnić pracownika z Ukrainy. Co mam zrobić?

Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wraz z odpowiednimi załącznikami. Jeśli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy na krótko, możesz to zrobić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które rejestrują powiatowe/grodzkie urzędy pracy. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy.

4.      Chcę złożyć wniosek o zezwolenie na pracę – o jaki typ zezwolenia powinienem wnioskować?

Zezwolenie na pracę typ A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę typ B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez   okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typ C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.

Zezwolenie na pracę typ D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie na pracę typ E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

5.      Czy mogę zatrudnić cudzoziemca, który posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

Nie. Zamieszczenie tej adnotacji na karcie pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy, gdyż np. może to być dostęp ograniczony do konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy, w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Powinieneś sprawdzić, jaki rodzaj zezwolenia na pobyt cudzoziemiec posiada np. pobyt stały, pobyt czasowy ze względu na studia itp., a następnie zweryfikować czy ten rodzaj zezwolenia uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez zezwolenia (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Jeśli posiadany przez cudzoziemca rodzaj zezwolenia na pobyt nie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia, adnotacja „dostęp do rynku pracy” w karcie pobytu oznacza ograniczenie tego dostępu do konkretnego pracodawcy tj. tego, którego cudzoziemiec wskazał ubiegając się o kartę pobytu.

6.      Czy cudzoziemiec może pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Stempel w paszporcie informuje, że został złożony wniosek o pobyt czasowy i cudzoziemiec oczekuje na wydanie decyzji – jego pobyt jest legalny do momentu wydania decyzji. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemiec może „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

 • w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy posiadał prawo do pracy w Polsce (np. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z PUP lub zezwolenie na pracę) i aktualnie posiada takie uprawnienie;
 • złożył kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku oraz posiada ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia);
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadał ważne zezwolenie na pracę typ A i złożył wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miał wydane zezwolenie na pracę typ A;
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracował bez przerwy ponad 3 miesiące i złożył wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia), na który miał wydane oświadczenie;

Jeżeli cudzoziemiec posiadający oświadczenie o powierzeniu pracy przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pracę typu A:

 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku przepracował niepełne 3 miesiące u pracodawcy u którego zamierza pracować na zezwoleniu
 • nie posiadał umowy o pracę
 • przerwał pracę (np. wziął bezpłatny urlop)

może pracować jedynie do końca ważności oświadczenia o powierzeniu pracy. Po jego zakończeniu będzie musiał oczekiwać na wydanie zezwolenia na pracę lub decyzji pobytowej.

7.      Kiedy mogę złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę?

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi być złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

8.      Co się stanie w sytuacji, gdy pracodawca wystąpi z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia wcześniej niż 90 dni przed upływem posiadanego zezwolenia?

Otrzyma odmowę wszczęcia postępowania. Postępowanie nie zostanie rozpoczętę.

9.      Co zrobić w sytuacji, kiedy pracodawca nie zdążył zachować terminu do złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę?

Należy złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

10. Kiedy można wystąpić o zmianę zezwolenia, a kiedy o nowe zezwolenie?

Nowe zezwolenie jest konieczne, jeśli poprzednie musi zostać zgodnie z przepisami uchylone np. zmianie uległy okoliczności wydania zezwolenia lub ustała przyczyna wydania zezwolenia. Decyzja organu związana jest z wnioskiem i okolicznościami sprawy, w związku z tym zmiana decyzji ma tu ograniczone zastosowanie. Więcej informacji znajdziesz w artykule – pobyt czasowy – zmiana zezwolenia.

11. Chcę zatrudnić cudzoziemca na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, co zrobić?

Pracodawca może to zrobić, ale tylko na okres do 30 dni w roku kalendarzowym jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania dotyczące wykonywanej pracy, np. zawodu regulowanego, takiego jak lekarz lub pielęgniarka.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomienie pisemne wojewody o tym fakcie w ciągu 7 dni. Inne przypadki wymagają nowego zezwolenia.

12. Uzyskałem zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, ale nie podjął pracy – co zrobić?

W terminie 7 dni należy pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, że cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.

Wojewoda nie uchyli decyzji, jeśli pracodawca poda przyczynę niepodjęcia pracy i w powiadomieniu znajdą się okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Czy cudzoziemiec, który ma podjąć pracę zgodnie z zezwoleniem na pracę musi przebywać w Polsce w czasie składania wniosku?

Nie.

14. Czy cudzoziemiec może podjąć pracę na zaproszeniu?

Nie. Zaproszenie jest dokumentem, który potwierdza posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15. Czy zezwolenie jest ważne, jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt i pracę?

Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

16. Czy do uzyskania zezwolenia na pracę trzeba przedłożyć umowę o pracę zawartą z cudzoziemcem?

Nie.

17. Jakie mam obowiązki w stosunku do cudzoziemca zatrudnionego jako pomoc domowa? Nie prowadzę działalności gospodarczej.

Masz obowiązki takie same jak inni pracodawcy, czyli należy:

 • sprawdzić (przed powierzeniem pracy) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca;
 • upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP;
 • podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki zawarte w zezwoleniu na pracę; wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia ;
 • przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
 • informować cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z legalizacją jego zatrudnienia;
 • pamiętać o takim samym jak dla każdego innego zatrudnionego obowiązku podatkowym i ubezpieczeniowym (ZUS).

18. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie od wojewody cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy?

Tak, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji lub Mołdawii oraz nie przepracował 180 dni w kolejnych 360 dniach na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy wydanego u innego pracodawcy.

19.  O czym muszę informować wojewodę po uzyskaniu zezwolenia?

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Pracodawca może na 30 dni w roku kalendarzowym powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub stanowisku niż określone w zezwoleniu, przy spełnieniu wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodu;
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę zagranicznego wskazana do reprezentowania podmiotu przed wojewodą i innymi organami;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

20. Czy zezwolenie wydane dla innego pracodawcy może być wykorzystane u mnie?

Nie, chyba, że mamy do czynienia z sytuacją przejęcia lub przekształcenia podmiotu powierzającego.

21. Jakie PKD pracodawcy mam wpisać we wniosku?

We wniosku wymagany jest symbol PKD związany z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca i wskazany przez przedsiębiorcę we wpisach do CEiDG oraz KRS. Dotyczy to zarówno pracodawcy powierzającego jak i pracodawcy użytkownika.

22. By uzyskać zezwolenie na pracę typu A – jakie dokumenty pracodawca musi złożyć w oryginale?

Informację starosty oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy należy przedłożyć w oryginale. Inne wymagane załączniki do wniosku o zatrudnienie cudzoziemca można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania oryginału tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.

23. Czy na podstawie zezwolenia na pracę otrzymam wizę?

Tak, jednak nie jest to warunek wystarczający, decyzję podejmuje konsul.

24. Cudzoziemiec posiada kartę pobytu bez adnotacji „Dostęp do rynku pracy”. Czy taki cudzoziemiec może pracować?

Tak, jeśli posiada zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest karta pobytu wydana w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu w Polsce, w związku z ważnym interesem kraju, stawiennictwem przed organem władzy publicznej czy wyjątkową sytuacją osobistą.

25. Pracodawca posiada zezwolenie na pracę typ A dla cudzoziemca. Czy może wysłać cudzoziemca do pracy na terytorium krajów UE?

Zezwolenia na pracę typ A dotyczy wykonywania pracy na terytorium RP. Należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące pracy cudzoziemców i pracowników delegowanych.

26. Cudzoziemiec wjechał do Polski w ruchu bezwizowym, czy można go zatrudnić?

Tak, pod warunkiem, że cudzoziemiec będzie posiadał zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy.

Pobyt w ruchu bezwizowym jest legalny łącznie przez 90 dni w okresie 180-dniowym.

27. Cudzoziemiec posiada kartę pobytu wydaną w innym województwie, co pracodawca musi zrobić aby zatrudnić danego cudzoziemca?

Zalegalizować jego pracę poprzez zezwolenie na pracę, oświadczenie lub nową kartę pobytu (zezwolenie na pobyt i pracę).

28. Czy pracodawca może złożyć wniosek o zezwolenie na pracę typ A, jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy D/05?

Tak.

29. Nasza firma się rozwija. Przekształcamy naszą firmę w spółkę z o.o. Czy trzeba będzie zmieniać zezwolenia na pracę?

Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeśli podmiot powierzający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną, doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem została zastąpiona przez umowę o pracę. Pamiętaj jednak o konieczności pisemnego poinformowania wojewody wydającego zezwolenie o tym fakcie w terminie 7 dni od zaistnienia tej okoliczności.

30. Co to znaczy praca sezonowa?

Praca, która wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Praca najczęściej wykonywana w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez właściwego miejscowo starostę.

31. Złożyłem wniosek na zezwolenie na pracę. Czy to wystarczy, żeby mój pracownik legalnie był w Polsce? Czy od momentu złożenia wniosku może pracować?

Nie, zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie legalizuje również pracy cudzoziemca, czyni to dopiero zezwolenie na pracę.

32. Kończy się termin oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi pracy. Co zrobić, aby cudzoziemiec mógł nadal u mnie pracować?

Cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt i pracę, lub pracodawca o zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Samo zezwolenie na pracę nie uprawnia do przebywania na terytorium RP.

33. Czy cudzoziemiec może pracować w Polsce na karcie pobytu uzyskanej w innym kraju UE?

Karta pobytu wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen uprawnia Cię do pobytu w celu turystycznym na terenie innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Sama karta pobytu otrzymana w innym kraju UE nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terytorium RP.

 

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status