Złote rady

Odebrałem decyzję i co dalej?

 • Jeżeli odebrałeś decyzję zezwalającą Ci na pobyt czasowy/stały/ rezydenta długoterminowego UE w Polsce, oczekuj na SMS z informacją, że karta pobytu jest gotowa do odbioru.

Pamiętaj nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

 • W przypadku gdy zezwolenie na pobyt się kończy to należy złożyć kolejny wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Zezwolenie blue card powyżej 2 lat

 • Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydany z tytułu wysokich kwalifikacji (blue card) powyżej 2 lat może rozpocząć pracę u innego podmiotu niż określony w decyzji, lub może zmienić warunki zatrudniania bez konieczności zmiany zezwolenia. Obowiązkiem cudzoziemca jest poinformowanie wojewody o zmianie dotyczącej  wykonywania przez niego pracy w terminie 15 dni roboczych.

„Decyzja nieodebrana”

 • Jeśli nie odebrałeś decyzji, która wcześniej  została wysłana za pośrednictwem poczty polskiej to należy złożyć podanie o jej odpis. Wzór podania znajdziesz na stronie internetowej: https://infoopt.pl/materialy-do-pobrania/

„Błąd na karcie pobytu”

 • Jeżeli zauważysz błąd na karcie pobytu przed złożeniem wniosku o wymianę wyślij maila na info.opt@muw.pl – temat „błąd na karcie pobytu” w treści opisując błąd.

Dostarczanie brakujących dokumentów

brakujące dokumenty do spraw w toku można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału, za pośrednictwem punktu dostarczenia dokumentów, który działa:

 •  w poniedziałki: 7:00 – 18:00
 •  od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Składaj wnioski osobiście

 • Najlepszym sposobem na szybkie załatwienie sprawy jest złożenie wniosku osobiście. Umów się na wizytę przez e-mail i zabierz ze sobą wszystkie wymagane dokumenty: https://infoopt.pl/umow-wizyte/. Jeśli wysłałeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt tymczasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE za pośrednictwem poczty, konieczne będzie zgłoszenie się do Urzędu w celu m.in. złożenia odcisków linii papilarnych. Oczekuj na informację z urzędu na temat terminu osobistego zgłoszenia się w celu uzupełnienia braków formalnych. Pamiętaj żeby odbierać pocztę! Wysłanie wniosku za pośrednictwem poczty zdecydowanie wydłuża całą procedurę. Skontaktuj się z nami pod adresem: info.opt@muw.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 210 20 20.

Wniosek składaj w województwie, w którym mieszkasz

 • Pamiętaj, wnioski są przyjmowane zgodnie z właściwością miejscową tzn., że musisz umówić się na wizytę do właściwego urzędu zgodnie z miejscem Twojego zamieszkania. Informuj urząd każdorazowo o zmianie adresu zamieszkania/korespondencji.

Tłumacz wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym

 • Dokumenty w języku obcym staraj się dostarczać razem z tłumaczeniem. Listę tłumaczy przysięgłych znajdziesz tutaj.

Przed złożeniem wniosku odwiedź naszą stronę internetową

 • Zapoznaj się ze wszystkimi procedurami przed złożeniem wniosku. Znajdziesz tam ważne informację, które pomogą skrócić czas oczekiwania na wydanie decyzji.

Pamiętaj o terminach związanych z przedłużeniem zezwolenia na pracę

 • Pracodawco, pamiętaj, że wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę należy składać nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności obowiązującego zezwolenia.

Kto może potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

 • Dopuszczalne jest posługiwanie odpisem dokumentu pod warunkiem, że jego kopia została potwierdzona za zgodność przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowy albo przez upoważnionego pracownika Urzędu Wojewódzkiego lub notariusza.

Kiedy wyciąg bankowy wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej będzie uznany za prawidłowy?

 • Wyciągi bankowe wygenerowane z systemu   powinny zawierać adnotację iż dokument jest wygenerowany elektronicznie oraz że nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.

Jak można złożyć wniosek o wydanie zezwolenie na pracę?

 • Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można składać przez portal: www.praca.gov.pl lub przesłać listownie na adres naszego wydziału: Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolski Urząd Wojewódzki ul. Przy Rondzie 6, 31-547.

Czy zawsze konieczne jest uiszczenie opłaty za pełnomocnictwo?

 • Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej w przypadku złożenie pełnomocnictwa dla małżonka, dziecka, rodzica.

Mój wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Co mam zrobić, aby nadal pozostać legalnie w Polsce?

 • Pozostawienie wniosku bez rozpoznania wiązało się z nie uzupełnieniem braków formalnych, wskutek czego nie mogło zostać wszczęte postępowanie. Cudzoziemiec może złożyć nowy wniosek najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu umawiając się na wizytę poprzez adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl.

Opłata skarbowa

Pamiętaj w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców  nie można dokonać opłat skarbowych.

Opłatę za wniosek na pobyt można uiścić w Wydziale Podatków i Opłat UMK Kraków, aleja Powstania Warszawskiego 10 lub na poczcie polskiej albo przez  Internet. Wszelkie informację znajdują się w zakładce: https://infoopt.pl/oplaty/

Błędnie wykonana opłata skarbowa

 • W przypadku dokonania opłaty skarbowej na błędny numer konta, można złożyć podanie o zwrot tej opłaty. Wzór podania znajduję się w zakładce „materiały do pobrania”.

Czy ubiegając się po raz pierwszy o pobyt w Polsce należy złożyć wniosek o wydanie/wymiany karty pobytu?

 • Jeśli po raz pierwszy aplikujesz o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce to należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/stały. Wniosek o wydanie/wymianę karty składa się w przypadku zmiany danych umieszczonych na dotychczasowej karcie,  jej utraty lub uszkodzenia.

Rezydent długoterminowy UE a znajomość języka polskiego

Aby uzyskać pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce należy posiadać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Dowodem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest:

 • Posiadanie państwowy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 spełniasz to kryterium. Jest to certyfikat wystawiony przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie certyfikatpolski.pl;
 • certyfikaty następujących instytucji:
 1. a) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
 2. b) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC);
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wydane przez uczelnię* po zaliczeniu zajęć z języka polskiego jako obcego albo ukończeniu innej formy kształcenia w zakresie języka polskiego jako obcego;
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) albo zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
 • świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) lub uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wykładowym językiem polskim;
 • świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Czy na karcie pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” mogę wykonywać pracę u dowolnego pracodawcy?

Zamieszczenie tej adnotacji na karcie pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy, gdyż np. może to być dostęp ograniczony do konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy, w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Należy zweryfikować decyzję na, której został udzielone zezwolenie na pobyt.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status