Zmiana zezwolenia - pobyt z tytułu pracy

Kogo dotyczy?

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt i pracę (zezwolenie wydane z art. 114 lub z art. 126) może wnioskować o zmianę zezwolenia gdy:

 1. zmienia podmiot powierzający pracę;
 2. zmienia pracodawcę użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 3. uzyskał uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, a posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, w którym został wskazany pracodawca;
 4. w dalszym ciągu wykonuje pracę u pracodawcy, dla którego wojewoda udzielił zezwolenia, jednak następuje zmiana warunków zatrudnienia dotyczących:
  • stanowiska pracy;
  • wymiaru czasu pracy;
  •  rodzaju umowy, na podstawie której będzie wykonywana praca;
  • najniższego wynagrodzenia, które będzie otrzymywane na danym stanowisku.

Wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł brutto.

Ważne: cudzoziemiec ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił zezwolenia na pobyt i pracę, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (zakończenie pracy). Informację należy złożyć w formie pisemnej.

Gdzie i kiedy mogę złożyć?

Cudzoziemiec składa wniosek  o zmianę zezwolenie na pobyt czasowy i pracę do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.

Wniosek należy wysłać pocztą na adres: ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków.

Niezbędne dokumenty

1.Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wypełniony i podpisany przez cudzoziemca.

2. Załącznik nr 1 wypełniony przez pracodawcę lub osobę upoważnioną wraz ze stosownym upoważnieniem. Ważne: należy wskazać okres powierzenia pracy taki jak w posiadanej decyzji, ponieważ okres obowiązywania zmienionego zezwolenia nie może być zmieniony.

3.Potwierdzenie dokonania opłaty 220 zł

  • dane do przelewu: Wydział Podatków i Opłat UMK, PKO Bank Polski S.A.
  • numer rachunku: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
  • tytuł opłaty: zmiana zezwolenia, imię i nazwisko cudzoziemca.

4. Kserokopia pierwszej strony z danymi z paszportu.

5. Kserokopia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

6. Dokumenty potwierdzające nabycia uprawnienia do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli cudzoziemiec nabył takie uprawnienia.

7. Oryginał (lub uwierzytelniona kopia) aktualnej informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z informacji starosty, patrz punkt 7.2.

7.1 Informacja starosty – dokument informujący o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.  Należy też dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w Informacji Starosty np.

 • kopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół, szkoleń, kursów, certyfikaty;
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy itp.;

W przypadku kwalifikacji niemożliwych do potwierdzenia ww. dokumentami (tzw. „kompetencje miękkie”) należy złożyć  oświadczenie pracodawcy o ich spełnieniu przez cudzoziemca wraz z opisem sposobu ich weryfikacji dokonanej przez pracodawcę.

7.2 Dokument potwierdzający zwolnienie z konieczności przedłożenia informacji starosty np.

 • aktualne zezwolenie na pracę dotyczące tej samej pracy,
 • dyplom ukończenia stacjonarnych studiów wyższych w Polsce,
 • świadectwo ukończenia w Polsce szkoły ponadpodstawowej
 • Karta Polaka
 • w przypadku wykonywania tej samej pracy co najmniej 3 miesiące na dzień złożenia wniosku na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy oraz umowy o pracę – jako potwierdzenie należy przedstawić: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz 3 ostatnie raporty miesięczne z ZUS np. ZUS RMUA, RCA, ZUS RSA lub informacja roczna ZUS IMIR.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status