plakat informacyjny zawierający treść

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca

Dnia 29 lipca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W nowym rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, wskazano warunki, od których uzależnione jest uzyskanie, m.in. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W omawianym rozporządzeniu określono: typy zezwoleń na pracę, wykaz wymaganych dokumentów oraz nowe wzory dokumentów i wniosków.

Najważniejsze zmiany w zakresie wykazu dokumentów wymaganych obecnie w postępowaniach (§ 9 rozporządzenia) to:

  1. rezygnacja z obowiązku dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy;
  2. ograniczenie przedkładanej kopii ważnego dokumentu podróży cudzoziemca do stron z danymi osobowymi (oznacza to, że obecnie będzie wymagana jedynie pierwsza strona paszportu, na której widnieją dane cudzoziemca);
  3. uwzględnienie dokumentów potwierdzających pracę cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego i jego delegowanie do pracy na terenie RP – w przypadku wniosków typu C, D i E;
  4. rezygnacja z obowiązku składania oryginału informacji starosty;
  5. doprecyzowanie, że informacja starosty o określonym numerze identyfikacyjnym może zostać dołączona tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (numer identyfikacyjny informacji starosty należy każdorazowo wpisać do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę);
  6. uwzględnienie w opisie kopii dowodu wpłaty danych osobowych cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;  
  7. rezygnacja z przepisów przewidujących możliwość złożenia jednego egzemplarza niektórych dokumentów w przypadku, gdy podmiot jednocześnie składa wnioski dla więcej niż jednego cudzoziemca.

Ważne! Postępowania rozpoczęte i nie zakończone przed 29 lipca będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

W związku z prowadzonymi pracami serwerowymi mającymi na celu zaimplementowanie powyższych przepisów składanie wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium RP w formie elektronicznej będzie od dnia 29 lipca  czasowo zablokowane.

Ważne! Od 29 lipca 2022 r. obowiązują nowe formularze:

Zapoznaj się z treścią nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status