Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dla projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI oraz projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI realizowanych w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI).

Wstęp Deklaracji

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. powiększanie i zmniejszanie tekstu
 2. skalę szarości
 3. wersję kontrastową,
 4. jasne tło
 5. linki podkreślone
 6. czytelna czcionka
 7. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 8. widoczny fokus,

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pełni Pan Piotr Surówka, I Zastępca Dyrektora Wydziału Administracji i Logistyki, adres poczty elektronicznej: WL@malopolska.uw.gov.pl, tel. 12 3921 316.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Jakub Zasadzki, adres poczty elektronicznej jzasadzki@muw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

 • przy ul. Basztowej 22
 • przy ul. Przy Rondzie 6
 • przy ul. Sebastiana 9-11
 • przy ul. Olszańskiej 5
 • przy Plac Na Stawach 3
 • w Delegaturze urzędu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 • w Delegaturze urzędu w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane),
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny),
 4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni),
 5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
 2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (w miarę potrzeby na salach szkoleniowych jest instalowana pętla indukcyjna),
 3. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status