Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz cudzoziemców w Małopolsce

Instytucje publiczne

Nazwa i adres instytucjiZałatwisz tu między innymi sprawy związane z:

Oddział do Spraw Integracji Cudzoziemców

Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków
tel. 12 39 21 588
ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka
e-mail:
wp@malopolska.uw.gov.pl

Delegatura urzędu w Nowym Sączu

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY
ul. Jagiellońska 52

33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540 22 00, 18 540 24 99

https://malopolska.uw.gov.pl/mpc/

– poradnictwem w zakresie administracyjno-prawnym oraz kulturowym,

– zapisami na bezpłatne kursy języka polskiego,

– zapisami na kursy adaptacyjne.

Urząd Miasta Krakowa*

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-001 Kraków

https://www.krakow.pl/

tel. 12 616 12 00, 12 616 12 07

– meldunkiem stałym,

– meldunkiem czasowym,

– rejestracją samochodu,

– potwierdzeniem rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG,

– rekrutacją do przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Urząd Miasta Nowego Sącza*

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

https://www.nowysacz.pl/urzad_miasta

tel. 18 443 53 08

e-mail: urzad@nowysacz.pl

Urząd Miasta Tarnowa*

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

https://www.tarnow.pl/

tel. 14 688 24 00

e-mail: umt@umt.tarnow.pl

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34,31-752 Kraków

http://www.gupkrakow.pl/

tel. 12 68 68 000

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

– rejestracja jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy,

– rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,

– wydawanie zezwoleń na pracę sezonową.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

https://www.uppk.pl

tel. 12 299 74 25

email: krkrpow@uppk.pl

Sądecki Urząd Pracy

ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. :  18 44 89 282

e-mail :  sup@sup.nowysacz.pl

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

https://nowysacz.praca.gov.pl/

tel. 18 440 08 08

e-mail: ko@pup.powiat-ns.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Plac gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów

https://tarnow.praca.gov.pl/

tel. 14 68 82 300

e-mail: krta@praca.gov.pl
up@up.tarnow.pl

Kuratorium Oświaty w Krakowie

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

https://kuratorium.krakow.pl/

tel. 12 448 11 10
e-mail:
kurator@kuratorium.krakow.pl

– nadzorem merytorycznym nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami (sposób realizacji programu nauczania i funkcji wychowawczych),

–  kontrolą organizacji odpoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa okresie ferii zimowych i wakacji letnich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

https://mops.krakow.pl/

tel. 12 616 54 27

e-mail: do@mops.krakow.pl

– świadczeniami  z zakresu pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz

http://mops.nowysacz.pl/

tel. 18 444 36 23, 444 3624

e-mail: mops@nowysacz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

aleja Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów

http://www.mops.tarnow.pl/

tel. 14 688 20 20

e-mail: mops@mops.tarnow.pl

Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz cudzoziemców

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja

ul. Nad Potokiem 20, 30-830 Kraków

http://fundacjareja.eu/

tel. 606 131 281 lub 516 983 170

zarzad@fundacjareja.eu

Celem Fundacji jest promocja kultury polskiej i języka polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, budowanie podstaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur, działalność na rzecz integracji i przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców, pomoc Polakom wyjeżdżającym
z kraju i powracającym, współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii, współpraca z urzędami i instytucjami administracji publicznej oraz organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i edukacją, współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Biuro Fundacji Zustricz

ul. Karmelicka 34/204, 31-131 Kraków

https://zustricz.pl/

tel.: 609 876 399

e-mail: info@zustricz.pl

 

Fundacja ZUSTRICZ działa na rzecz zbliżenia
i współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej, przełamywania barier i stereotypów, rozwoju kultury i nauki. Zustricz poprzez swoje działania wspiera integrację Ukraińców mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do nowego środowiska oraz realizacji własnych inicjatyw. W ramach naszej działalności: prowadzimy warsztaty edukacyjno-integracyjne oraz spotkania tematyczne, udzielamy pomocy i wsparcia psychologicznego migrantom i ich rodzinom, organizujemy konferencje, akcje społeczne, imprezy kulturalne i integracyjne, w tym spotkania z ludźmi kultury i nauki, wieczory literackie, pokazy filmowe. Staramy się stwarzać przestrzeń dla wzajemnego poznania się i zrozumienia osób różnych narodowości, języków i religii.

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

ul.Lwowska 2a/48, 30-548 Kraków

e-mail: biuro@interkulturalni.pl

 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało założone przez grupę psychologów, prawników
i kulturoznawców. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego. Formy realizacji zadań:

– działania na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze  i wypracowywanie rozwiązań)

– edukacja kulturowa (w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach)

– promowanie różnych kultur

– programy integracyjne (empowerment – pomoc
w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej)

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-WORK”

ul. Batorego 2/28 (III p.)

e-mail: fundacja@u-work.pl

tel. 501 868 805

 

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-WORK” działa na rzecz obcokrajowców zamieszkałych w Krakowie, pomaga im lepiej integrować się z Polakami, wspiera studentów krakowskich uczelni, wspiera również w zakresie pytań na temat legalizacji pobytu cudzoziemców i innych kwestii prawnych. W ramach Fundacji prowadzone jest kilka projektów, skierowanych do cudzoziemców, jednym z nich jest “Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Obcokrajowców”. Głównym założeniem projektu jest doradztwo na temat zakładania i prowadzenia firmy w Polsce przez cudzoziemców. W ramach projektu  prowadzone są szkolenia z zasad prowadzenia firmy, sposobów prowadzenia księgowości oraz z elementów prawa pracy i zatrudnienia pracowników. Innymi projektami prowadzonymi w ramach Fundacji są:

●  “Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców” z konsultacjami dostępnymi w różnych językach, działa w ramach programu “Otwarty Kraków”;

●  Polsko-Ukraińskie Warsztaty Kulinarno-Edukacyjne praktyki studenckie, wolontariat dla wszystkich chętnych, organizacja wydarzeń integracyjnych działania przeciwko zagrożeniu wykluczeniem społecznym migrantów.

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców jest miejscem, gdzie każdy obcokrajowiec zamieszkały w Krakowie może uzyskać niezbędne informację w zakresie prawa i legalizacji pobytu, wsparcie psychologiczne, informacje dotyczące systemu edukacji w Polsce – wszystko to działa w formie konsultacji specjalistycznych oraz spotkań tematycznych. W ramach Punktu realizowane są także konsultacje z ekspertami ZUS-u, a także z Państwową Inspekcją Pracy. Konsultanci i wolontariusze udzielają pomocy w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, a po uprzednim uzgodnieniu także w innych językach, na przykład w języku hiszpańskim albo arabskim.

tel. +48 12 312 06 46

info.migrant@krakow.pl 

* Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Krakowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach UMK.

* Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach UMNS.

* Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Tarnowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach UMT.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status