Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz cudzoziemców w Małopolsce

Instytucje publiczne

Nazwa i adres instytucji
Załatwisz tu między innymi sprawy związane z:

PUNKT INFORMACYJNO – DORADCZY DLA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

Oddział do Spraw Integracji Cudzoziemców, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Kraków, ul. Basztowa 22 31-156
Nowy Sącz,  ul. Jagiellońska 52, 33-300
 •  poradnictwem w zakresie administracyjno-prawnym oraz kulturowym,
 •  zapisami na bezpłatne kursy języka polskiego,
 •  zapisami na kursy adaptacyjne.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest poszerzenie zakresu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów województwa, w których koncentrują się liczne skupiska cudzoziemców.

Urząd Miasta Krakowa*

Kraków,  Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-001
 •  meldunkiem stałym,
 •  meldunkiem czasowym,
 •  rejestracją samochodu,
 •  potwierdzeniem rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG,
 •  rekrutacją do przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Urząd Miasta Nowego Sącza*

Nowy Sącz,  ul. Rynek 1, 33-300

Urząd Miasta Tarnowa*

Tarnów,  ul. Mickiewicza 2, 33-100

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków, ul. Wąwozowa 34,31-752
 •  rejestracja jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy,
 •  rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
 •  wydawanie zezwoleń na pracę sezonową.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Kraków, ul. Mazowiecka 21, 30-019

Sądecki Urząd Pracy

Nowy Sącz, ul.Węgierska 146, 33-300

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Nowy Sącz, ul.Nawojowska 118, 33-300

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Tarnów, Plac gen. J. Bema 3, 33-100

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Krakówul. Ujastek 1, 31-752
 •  nadzorem merytorycznym nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami (sposób realizacji programu nauczania i funkcji wychowawczych),
 •  kontrolą organizacji odpoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Kraków, ul. Józefińska 14, 30-529
 •  świadczeniami z zakresu pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13, 33-300

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Tarnów, aleja Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100

Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz cudzoziemców

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja

Kraków, ul. Nad Potokiem 20, 30-830
Celem Fundacji jest promocja kultury polskiej i języka polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, budowanie podstaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur, działalność na rzecz integracji i przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców, pomoc Polakom wyjeżdżającym z kraju i powracającym, współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii, współpraca z urzędami i instytucjami administracji publicznej oraz organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i edukacją, współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Biuro Fundacji Zustricz

Kraków, ul. Karmelicka 34/204, 31-131
Fundacja Zustricz poprzez swoje działania wspiera integrację Ukraińców mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do nowego środowiska oraz realizacji własnych inicjatyw.
W ramach naszej działalności: prowadzimy warsztaty edukacyjno-integracyjne oraz spotkania tematyczne, udzielamy pomocy i wsparcia psychologicznego migrantom i ich rodzinom, organizujemy konferencje, akcje społeczne, imprezy kulturalne i integracyjne, w tym spotkania z ludźmi kultury i nauki, wieczory literackie, pokazy filmowe. Staramy się stwarzać przestrzeń dla wzajemnego poznania się i zrozumienia osób różnych narodowości, języków i religii.

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Kraków, ul. Lwowska 2a/48, 30-548
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL jest niezależną, apolityczną organizacją społeczną założoną w 2010 roku w Krakowie przez akademików z różnych dziedzin nauki i ośrodków badawczych w celu prowadzenia działalności w sferze różnorodności kulturowej, edukacji i przestrzegania praw człowieka.

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-WORK”

Kraków, ul. Batorego 2/28 (III p.)

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-WORK” działa na rzecz obcokrajowców zamieszkałych w Krakowie, pomaga im lepiej integrować się z Polakami, wspiera studentów krakowskich uczelni, wspiera również w zakresie pytań na temat legalizacji pobytu cudzoziemców i innych kwestii prawnych. Głównym założeniem projektu jest doradztwo na temat zakładania i prowadzenia firmy w Polsce przez cudzoziemców. W ramach projektu  prowadzone są szkolenia z zasad prowadzenia firmy, sposobów prowadzenia księgowości oraz z elementów prawa pracy i zatrudnienia pracowników.

* Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Krakowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach UMK.

* Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach UMNS.

* Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Tarnowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach UMT.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status