Jak obliczyć wymagane środki finansowe w przypadku zaproszeń

Przedstawione przez zapraszającego środki finansowe powinny pokrywać sumę dwóch poniższych kategorii:

  1. Środki finansowe na utrzymanie podczas pobytu w Polsce (ilość miesięcy pobytu w Polsce) x po 515 zł za każdą utrzymywaną przez Ciebie osobę.

Pamiętaj! Aby zaprosić cudzoziemca musisz posiadać środki finansowe wystarczające na utrzymanie siebie, członków swojej rodziny oraz cudzoziemca, którego chcesz zaprosić!

  1. Środki finansowe na pokrycie podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania to:
  • 200 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską,
  • 500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa UE niesąsiadującego z Polską,
  • 2500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem UE, niesąsiadującego z Polską.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Istnieje możliwość przedstawienia równowartości powyższych kwot także w walutach obcych.

Pamiętaj! W razie braku rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka (w formie pisemnego oświadczenia) na zaproszenie cudzoziemca.

Ważne! Zapraszający określając we wniosku listę osób pozostających na jego utrzymaniu nie powinien uwzględniać pełnoletnich dzieci pomimo faktu, iż dalej zamieszkują wraz z zapraszającym (np. w sytuacji, gdy wciąż uczący się student mieszka z rodzicami).

W przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej współmałżonek zapraszającego także powinien przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie dochodów.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status