Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?

Kiedy informacja starosty nie jest wymagana

Test rynku pracy (tzw. informacja starosty) jest wymagany w przypadku postępowania o przyznanie pobytu czasowego z tytułu pracy lub z tytułu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji (tzw. blue card).

Ważne: nie potrzebujesz informacji starosty, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie.

Dodatkowo istnieje szereg przypadków, w których cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Dzieje się tak w sytuacji, w której jest w stanie przedstawić:

  • dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, np. Karta Polaka, dyplom ukończenia stacjonarnych studiów wyższych w Polsce, świadectwo ukończenia w Polsce szkoły ponadpodstawowej,
  • zezwolenie na pracę/zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na stanowisko oraz pracodawcę tożsame ze złożonym wnioskiem na pobyt czasowy i pracę, obowiązujące w dniu złożenia wniosku lub na dzień orzekania w sprawie złożonego wniosku,
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej,

Ważny wyjątek! W przypadku obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku i na podstawie umowy o pracę zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest zwolniony z obowiązku posiadania informacji starosty. W tej sytuacji cudzoziemiec powinien przedstawić dokumenty, które potwierdzą ten stan rzeczy, tj.:

  • oświadczenie o powierzeniu pracy,
  • umowa o pracę, oraz
  • dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS).

PAMIĘTAJ! Oświadczenie musi być ważne na dzień składania wniosku.

Uwaga! Cudzoziemiec, który wykonuje pracę w zawodzie określonym w wykazie (link do wykazu znajdziesz tutaj – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz tutaj – rozporządzenie Wojewody Małopolskiego) jest także zwolniony z obowiązku posiadania informacji starosty.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status