Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

Kogo dotyczy?

Cudzoziemców będących uczniami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczących w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Państwo członkowskie UE nie będzie wymagało wizy od ucznia, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego, ale który legalnie przebywa w innym państwie członkowskim i który chce wjechać na jego terytorium na czas krótkiego pobytu lub w celu tranzytu, jeśli:

  • w ramach wycieczki szkolnej uczeń ten podróżuje jako członek grupy uczniów szkoły ogólnokształcącej;
  • grupie towarzyszy nauczyciel z tej szkoły, który może przedstawić listę uczniów, z którymi podróżuje, sporządzoną przez te szkołę:

– wskazującą uczniów będących pod opieką nauczyciela,

– stwierdzającą cel i okoliczności zamierzonego pobytu lub tranzytu;

  • uczeń przedstawi ważny dokument podróżny uprawniający do przekroczenia danej granicy.

Listę wycieczkową sporządza dyrektor szkoły.

Dane osobowe cudzoziemców podróżujących w ramach wycieczek w Unii Europejskiej oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wojewoda właściwy dla siedziby szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące listy wycieczkowej znajdują się w Decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Listę podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców – 31-547, Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Wymagane dokumenty

  1. 2 wypełnione egzemplarze listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej z podpisem i pieczątką dyrektora szkoły;
  2. Kopia 1 strony paszportu uczniów pochodzących z państw trzecich;
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RP (np. wizy lub karty pobytu).

Opłaty

Lista wycieczkowa jest potwierdzana bezpłatnie.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status