Najczęstsze błędy w wypełnianiu wniosków

Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (i w innych załączanych dokumentach)?

 • niewypełnienie/lub błędne zaznaczenie we wniosku informacji o karalności (str. 6 pkt VIII wniosku);
 • brak podpisu jednej ze stron (lub obu stron) na przedłożonych umowach najmu lub umowach o pracę;
 • brak czytelnego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu powierzającego pracę pod załącznikiem nr 1;
 • brak stosownego upoważnienia dla osoby wyznaczonej przez pracodawcę do wypełnienia załącznika nr 1;
 • brak wskazania w załączniku nr 1 jednoznacznej ilości godzin pracy w tygodniu w przypadku umów zlecenie; przy wskazaniu stawki godzinowej bez podania ilości godzin pracy cudzoziemca, nie mamy możliwości ustalenia, czy jego dochód będzie spełniał kryterium socjalne;
 • niewypełnienie przez pracodawcę informacji o karalności, zawartych na str. 4 w załączniku nr 1 tj. pkt 1-7;
 • dane w załączniku nr 1 (np. dotyczące wymiaru czasu pracy lub nazwy stanowiska pracy) różnią się od danych zawartych w informacji starosty lub zezwoleniu na pracę;
 • oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu miejsca zamieszkania cudzoziemcowi wraz z przedłożeniem umowy najmu pomiędzy pracodawcą a właścicielem lokalu, w której widnieje zapis o braku możliwości podnajmu lokalu osobom trzecim;
 • podpisanie się imieniem i nazwiskiem dziecka na wniosku (wniosek podpisuje zawsze opiekun prawny);
 • brak wskazania adresu i okresu zamieszkania w oświadczeniach o zamieszkaniu lub wskazania w oświadczeniu komu jest zapewnianie miejsce zamieszkania;
 • składanie kopii dokumentów, niepotwierdzonych  za zgodność z oryginałem (kopia nie jest dokumentem, za zgodność z oryginałem dokument potwierdzić mogą pracownicy Urzędu);
 • składanie kopii informacji starosty (musi zostać przedłożony oryginał dokumentu);
 • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza (np. tylko załącznik nr 1 do wniosku).

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia legalizującego pobyt pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
  w uzasadnieniu;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach
  o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
 • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim;
 • okazać ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;

UWAGA: składając wniosek powinieneś jak najbardziej szczegółowo w uzasadnieniu napisać dlaczego nie masz możliwości uzyskać dokumentu podróży i wymienić działania jakie podjąłeś aby go zdobyć. Możesz być również wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających podjęcie tych działań.

 • dołączyć każdy dokument, który może potwierdzić informacje zawarte we wniosku oraz przyczynić się do szybkiego rozpatrzenia sprawy;
 • w przypadku wątpliwości – poprosić o pomoc pracownika urzędu wojewódzkiego (w Wydziale Spraw Cudzoziemców znajduje się punkt, w którym możesz sprawdzić lub wypełnić wniosek. UWAGA! 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty, istnieje możliwość bezpłatnego sprawdzenia wniosku przez pracowników Urzędu) lub zgłosić się do innych organizacji świadczących pomoc cudzoziemcom, np. Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców, Basztowa 22;

 • wypełniaj wniosek skrupulatnie i powoli – pytania we wniosku są przetłumaczone na trzy języki,
 • pamiętaj aby nie ukrywać informacji, wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną – zatem jeżeli byłeś karany zaznacz właściwą odpowiedź;
 • dopilnuj by pracodawca skrupulatnie wypełnił wszystkie strony załącznika nr 1 do wniosku;
 • wzór oświadczenia dot. miejsca zamieszkania znajdziesz na naszej stronie internetowej – zawiera ono wszystkie informacje jakie powinny być w nim umieszczone tj. kto zapewnia miejsce zamieszkania, komu jest ono zapewniane, na jaki okres i pod jakim adresem;.
 • jeśli składasz oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu Tobie miejsca zamieszkania wraz z umową najmu zawartą pomiędzy pracodawcą a właścicielem lokalu upewnij się, iż nie zawiera ona punktu dot. braku możliwości podnajmowania lokalu osobom trzecim;
 • składaj dokumenty w oryginale do wglądu. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą wyślij je w oryginale wraz z prośbą o ich zwrot po naszym służbowym wykorzystaniu. Po zakończeniu postępowania odeślemy do Ciebie oryginały (pamiętaj jednak, że odzyskanie niektórych dokumentów nie zawsze będzie możliwe);
 • pamiętaj! Załącznik nr 1 do wniosku oraz informacja starosty musi znaleźć się w aktach Twojej sprawy w oryginale;

Uwaga: w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną dla cudzoziemca przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), wniosek powinien podpisać cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, a nie członek jego rodziny dla którego zezwolenie ma być udzielone.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status