Pobyt stały + Świadczenia pieniężne (FAQ)

1.      Czy pobyt stały mogą otrzymać wszyscy cudzoziemcy?

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy cudzoziemców, których podstawowym celem pobytu nie są względy ekonomiczne. Do ubiegania się o ten typ zezwolenia uprawnione są osoby takie jak:

 • małżonkowie obywateli polskich,
 • osoby posiadające polskie pochodzenie,
 • dzieci osób, które posiadają już w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • azylanci,
 • uchodźcy oraz
 • ofiary handlu ludźmi.

Pozostali cudzoziemcy, którzy chcą zostać w Polsce na stałe, a przebywali w Polsce w związku z wykonywaniem pracy przez okres co najmniej 5 lat, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

2.      Po ilu latach pobytu w Polsce mogę otrzymać pobyt stały?

W zależności od powodów dotychczasowego pobytu w Polsce:

Bez ograniczeń czasowych w następujących przypadkach:

 • po otrzymaniu decyzji o udzieleniu azylu,
 • w przypadku dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeśli urodziło się po udzieleniu tego zezwolenia lub przed, jeśli w momencie urodzenia rodzic posiadał zezwolenie na pobyt czasowy, przebywał na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską,
 • osoby o polskim pochodzeniu,
 • posiadacza ważnej Karty Polaka.

Jeśli przebywałeś w Polsce:

 • przez okres nie krótszy niż 1 rok w przypadku:
 • osób będących ofiarami handlu ludźmi, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywały w Polsce nie krócej niż rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.
 • przez okres co najmniej 2 lat w przypadku:
 • małżonka obywatela polskiego, który pozostaje w związku małżeńskim od co najmniej 3 lat przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.
 • przez okres co najmniej 5 lat w przypadku:

 

 • osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

 • przez okres co najmniej 10 lat w przypadku:
  • osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany (tylko jeśli zgoda na pobyt tolerowany udzielona została w związku z art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach).

3.      Jestem obywatelem Ukrainy, moja rodzina ma polskie pochodzenie – czy mogę ubiegać się o pobyt stały?

Tak, za osobę polskiego pochodzenia zostaniesz uznany, jeśli deklarujesz narodowość polską i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • wykażesz swój związek z polskością.

Do wniosku o pobyt stały musisz zatem dołączyć pierwotne dokumenty potwierdzające narodowość polską Twoich przodków wraz z tłumaczeniami przysięgłymi.

4.      Jak długo można przebywać poza terytorium Polski, żeby uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

W okresie wymaganym do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, poza Polską możesz przebywać  jednorazowo nie dłużej niż 6 miesięcy, a łącznie wszystkie Twoje pobyty poza Polską nie mogą przekroczyć 10 miesięcy. 

5.      Co znaczy nieprzerwany pobyt na terytorium RP?

Pobyt nieprzerwany oznacza, że  żaden z  Twoich wyjazdów poza Polskę nie był dłuższy niż 6 miesięcy jednorazowo, a wszystkie pobyty łącznie nie przekroczyły 10 miesięcy w okresach wymaganych do udzielenia zezwolenia na pobyt stały. Jeżeli udokumentujesz, że wyjazdy były spowodowane:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy np. leczenie, lub
 • odbyciem praktyk, uczestniczeniem w zajęciach prowadzonych w toku studiów na polskiej uczelni,

to mimo przekroczenia dopuszczalnych okresów, w których mogłeś przebywać poza Polską, nie będzie to przeszkodą do udzielenia zezwolenia.

6.      Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pobyt stały?

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia na pobyt stały znajdziesz tutaj. [odnośnik do odpowiedniej strony]

7.      Jestem w związku małżeńskim z obywatelką Polski od 3 lat, ale dotąd mieszkaliśmy poza terytorium Polski. Czy mogę ubiegać się o pobyt stały w Polsce?

Nie. O pobyt stały będziesz mógł się ubiegać dopiero po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Jeśli nigdy wcześniej nie ubiegałeś się pobyt czasowy w Polsce, a zamierzasz zamieszkać w Polsce na stałe, musisz najpierw złożyć wniosek o pobyt czasowy.

8.      Mam pobyt stały w Polsce, czy moja rodzina otrzyma pobyt stały od razu po przyjeździe do Polski po raz pierwszy?

O pobyt stały możesz ubiegać się tylko dla dziecka pozostającego pod Twoją władzą rodzicielską –  dotyczy to dziecka urodzonego po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały jak i dziecka urodzonego przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie, gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy.

Pozostali członkowie rodziny muszą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną.

9.      Moje dziecko urodziło się w Polsce, nie ma teraz żadnego dokumentu legalizującego pobyt w Polsce – czy skoro ja posiadam zezwolenie na pobyt stały, dziecko może je także otrzymać?

Jeżeli dziecko urodziło się po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy lub przebywałeś w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub w  związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej, to jest ono uprawnione do uzyskania pobytu stałego. Do złożenia wniosku potrzebne będzie uzyskanie dla małoletniego paszportu/dokumentu podróży oraz przedłożenie jego aktu urodzenia.

10. Mam Kartę Polaka – jakie dokumenty muszę złożyć, żeby uzyskać pobyt stały na terytorium Polski?

Oprócz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, ważnego dokumentu podróży i zdjęć, do wniosku musisz złożyć ważną Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe. Wniosek o pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka jest zwolniony z opłaty skarbowej.

11. Cudzoziemiec kupił mieszkanie/dom w Polsce. Czy ten fakt uprawnia go do złożenia wniosku o pobyt stały?

Sam fakt zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym powodem do ubiegania się o pobyt stały. Przepisy dokładnie określają kto i w jakim przypadku może uzyskać zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski.

12. Polskie pochodzenie mojej rodziny na Białorusi udowodnione jest dokumentem potwierdzającym udział dziadka w polskich wyborach do Sejmu – czy to wystarczy do uzyskania przez mnie pobytu stałego w Polsce?

Niestety nie, jedynym sposobem potwierdzenia polskiego pochodzenia jest przedłożenie dokumentów wskazujących na polską narodowość (a nie obywatelstwo) co najmniej jednego z Twoich rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków.

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status