Pracownicy delegowani

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i do 31.12.2020 r. wykonywałeś w Polsce pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. W tym okresie pobyt pracowników delegowanych na terytorium Polski będzie uważany za legalny.

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

• wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
• 4 fotografie,
• kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Złożenie wniosku/uzyskanie zezwolenia jest zwolnione z opłat.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

• dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
• dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu np. list oddelegowujący, umowa oddelegowania określające okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia.

Z listu oddelegowującego oraz umowy oddelegowania musi wynikać, że zostałeś oddelegowany do wykonywania pracy przez okres co najmniej trzech miesięcy w momencie wydania decyzji na pobyt czasowy! List oddelegowujący oraz umowę oddelegowania musisz złożyć w języku oryginalnym, ale pamiętaj również o złożeniu jego tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Materiały do pobrania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status