Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy osób, które złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadanej Karty Polaka i chcą uzyskać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP.

Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie wniosku uprawnionego cudzoziemca – posiadacza Karty Polaka.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały –  po upływie tego terminu złożony wniosek o przyznanie świadczeń pieniężnych pozostawia się bez rozpoznania.

Kolejny wniosek o świadczenie pieniężne złożony przez osobę, której przyznano świadczenie pieniężne w łącznym wymiarze 9 miesięcy, pozostawia się bez rozpoznania.

Świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:

 1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
 2. w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględnia się wyłącznie członków rodziny wnioskodawcy – małżonka i małoletnie dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską, którzy przebywają razem z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie będzie przysługiwało Cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która została objęta tym świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.

W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.

Świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek można składać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich lub za pośrednictwem poczty na adres:

31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 9

Godziny obsługi:

 • Poniedziałek: 9:00-16:00
 • wtorek – piątek 8:00-14:00

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział do Spraw Obywatelstwa, Repatriacji i Świadczeń Pieniężnych dla Posiadaczy Karty Polaka

Kierownik Oddziału: Elżbieta Obtułowicz

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany przez cudzoziemca formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka

Uwaga: Wniosek o świadczenie pieniężne podpisuje czytelnie w każdym przypadku osobiście wnioskodawca!

 1. Poświadczona urzędowo kopia wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem
 2. Poświadczone urzędowo kopie dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terytorium RP wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem (wiza, karta pobytu)
 3. Poświadczone urzędowo kopie Karty Polaka wnioskodawcy i członków jego rodziny – jeśli je posiadają
 4. Oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, pokrewieństwo wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem,
 5. Wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt przebywania wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem na terytorium RP, np.:
 • zaświadczenie z przedszkola, szkoły,
 • potwierdzenie zameldowania na terytorium RP,
 • zaświadczenia z zakładu pracy,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • dokumenty dot. prowadzonej działalności na terytorium RP, itp.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Praktyczne rady dotyczące wypełniania wniosku

 • W punkcie E wniosku – należy podawać dane dotyczące członków rodziny objętych wnioskiem tj. małżonka i małoletnich dzieci. Członkowie rodziny czyli małżonkowie i małoletnie dzieci mogą być objęte wnioskiem, gdy przebywają – osiedlają się w Polsce.  Wnioskiem o przyznanie świadczenia można objąć tylko dzieci małoletnie, które przebywają w Polsce, tj. dzieci które nie ukończyły 18 lat.
 • Jeśli małżonek i dzieci mają Karty Polaka i składają własne wnioski o pobyt stały to wówczas należy wykreślić całą tabelkę w punkcie E wniosku.
 • Podpis Wnioskodawcy na wniosku być czytelny.
 • Jeśli małoletnie dzieci przebywają w Polsce i posiadają własne Karty Polaka to mogą złożyć odrębne wnioski.
 • Jeśli wnioskodawcą jest małoletnie dziecko to w ich imieniu wniosek składa rodzic, opiekun lub pełnomocnik rodzica, opiekuna.  Wniosek musi być czytelnie podpisany tj. zawierać IMIĘ I NAZWISKO RODZICA LUB PEŁNOMOCNIKA W PISOWNI PASZPORTOWEJ TEGOŻ RODZICA LUB PEŁNOMOCNIKA RODZICA – cała korespondencja – w tym decyzja przesyłana jest  do rodzica, lub pełnomocnika rodzica.
 • Oświadczenia dotyczące sposobu odbioru decyzji a przede wszystkim formy płatności mają być porządnie wypełnione i czytelnie podpisane.
 • Należy pamiętać o obowiązku zawiadomienia urzędu o każdej zmianie adresu
 • Adres ma być dokładny – kod pocztowy, ulica nr domu nr mieszkania
 • We wniosku należy podać numer telefonu, ważne jest aby o zmianie numeru telefonu poinformować Urząd
 • Do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy załączyć wszystkie zapisane strony paszportów i wszystkich jego członków rodziny objętych wnioskiem. Paszport w trakcie rozpatrywania sprawy musi być jest ważny

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego wynosi 10 zł.

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10

Opłatę można także uiścić w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Opłatę można uiścić również przez Internet.
W przypadku opłat za pośrednictwem Internet należy podać:

 • nr rachunku: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • z dopiskiem: opłata za decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego- Karta Polaka dla ….(imię i nazwisko osoby, której ma zostać wydana decyzja), np. „opłata za decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego – Karta Polaka dla Anatolija Kowalskiego”.
 • Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej z zagranicy winny się posłużyć zapisem: CODE BIC: BPKOPLPW IBAN: PL 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status