Zwolnienie z opłaty za wydanie karty pobytu

Zwolnienie z opłaty za wydanie karty pobytu

Zwolnienie z opłaty

Opłaty za wydanie lub wymianę karty pobytu nie pobiera się w przypadku:

 • wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał:
 1. status uchodźcy
 2. ochronę uzupełniającą
 3. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały jako członkowi najbliższej rodziny repatrianta;
 • wydania karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach;
 • wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach;
 • gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne;
 • wymiany karty pobytu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 241 pkt 5 lub 6 ustawy o cudzoziemcach.

Ulga w opłacie

Ulga w opłacie (w wysokości 50%) za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie dokumentu nie ukończyli 16. roku życia.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu są:

 • zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status