Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:

 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Dodatkowo karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

 • posiada ważny dokument podróży,
 • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  a także
 • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Wymiana karty pobytu

Jeżeli cudzoziemiec otrzymał już swoją kartę pobytu jest zobowiązany do jej wymiany w przypadku zaistnienia, którejś z wymienionych poniżej sytuacji:

 1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu (np. zmiana nazwiska, lub miejsca zamieszkania);
 2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 3. jej utraty*;
 4. jej uszkodzenia;
 5. przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;
 6. przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

*Uwaga! Jeżeli karta pobytu została skradziona, fakt ten należy zgłosić na policję, a potwierdzenie takiego zgłoszenia należy dołączyć do wniosku o wymianę karty pobytu.

Wymiana karty jest możliwa wyłącznie w przypadku ważnej karty pobytu . Jeżeli ważność kartu pobytu ma w niedługim czasie się zakończyć należy złożyć nowy wniosek o pobyt czasowy!!!

Przykład nr 1. Cudzoziemiec posiadający już kartę pobytu ważną jeszcze przez okres 2 lat zmienił miejsce zamieszkania – wymiana karty jest możliwa

Przykład nr 2. Cudzoziemiec posiadający już kartę pobytu czasowego ważną jeszcze przez tydzień chce złożyć wniosek o wymianę karty pobytu ze względu na to, że jej ważność w niedługim czasie się zakończy, a on wciąż pracuje w tej samej firmie – wymiana karty jest niemożliwa, musi on złożyć nowy wniosek o pobyt czasowy

Kartę pobytu wymienia się na wniosek cudzoziemca. Więcej informacji dotyczących wymiany karty znajdują się tutaj.

Czym jest karta pobytu z dostępem do rynku pracy?

Na odwrocie karty pobytu oprócz różnego rodzaju informacji,  (np. adresu zameldowania, obywatelstwa czy daty urodzenia) w przypadku niektórych kart znajduje się także adnotacja: DOSTĘP DO RYNKU PRACY.

Wystąpienie takiej adnotacji zależy od celu pobytowego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie pobytu czasowego.

Adnotację DOSTĘP DO RYNKU PRACY możemy znaleźć w przypadku kart wydanych na podstawie przyznanego pobytu z tytułu:

 • pracy (art. 114 ustawy o cudzoziemcach);
 • pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127);
 • pobytu z obywatelem RP (art. 158);
 • pobytu z cudzoziemcem (art. 159);
 • pobytu stałego (art. 194);
 • pobytu rezydenta długoterminowego UE (art. 211).

UWAGA! Pamiętaj, że nie zawsze adnotacja DOSTĘP DO RYNKU PRACY oznacza, że możesz podjąć dowolną pracę, np. w przypadku pobytu czasowego z tytułu pracy, dostęp jest ograniczony jedynie do konkretnego stanowiska i pracodawcy. Pracodawca nie zawsze ma możliwość zatrudnienia osoby, która w karcie pobytu ma taką adnotację. Powinien on najpierw sprawdzić, jaki rodzaj zezwolenia na pobyt cudzoziemiec posiada (np. pobyt stały, pobyt z obywatelem RP itp.), a następnie zweryfikować czy ten rodzaj zezwolenia uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status