plakat informacyjny zawierający treść

ODBIÓR KARTY POBYTU – WAŻNE INFORMACJE

Uprzejmie przypominamy, iż cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście, wyłącznie po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem strony okp.muw.pl

W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Przy odbiorze karty należy okazać papierowe potwierdzenie dokonania opłaty za kartę pobytu.  

Opłata za kartę pobytu wynosi 100 zł i można ją uiścić:

  • przez Internet;
  • w banku;
  • w urzędzie pocztowym.

na rachunek: Małopolski Urząd Wojewódzki, NBP Oddział Okręgowy w Krakowie: 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Posiadając aplikację BLIK lub bankowość internetową, opłaty można również dokonać za pomocą systemu PAYBYNET. W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko osoby, dla której jest wydana karta pobytu.

Ulga w opłacie (w wysokości 50 zł) za wydanie karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 187 pkt 1 lit a oraz art. 144 Ustawy o Cudzoziemcach
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status