plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Podsumowanie Projektu Wojewody Małopolskiego „Małopolska otwarta”

Z dniem 31.12.2023 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zakończył realizację Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Głównym celem projektu była kompleksowa, efektywna i szybka realizacja zadań z zakresu integracji obywateli państw trzecich (OPT) ze szczególnym ukierunkowaniem na obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r., celem zaspokojenia ich potrzeb i wsparcia.

Kluczowym działaniem projektu było funkcjonowanie 5 punktów informacyjno-doradczych (PID) zintegrowanych z działającą już Infolinią i Informacją (INFO.OPT). Dzięki kompleksowemu podejściu beneficjenci końcowi mogli sprawnie i szybko pozyskać potrzebne informacje, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. poszukiwania pracy.

Punkty Informacyjno-Doradcze PID są zlokalizowane w następujących miastach:

 • w Krakowie: (ul. Przy Rondzie 6, ul. Basztowa 22, ul. Chłopickiego 4);
 • W Tarnowie (Al. Solidarności 5-9);
 • W Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52) – Punkt Wydziału Spraw Cudzoziemców oraz Wydziału Polityki Społecznej.

Z uwagi na chęć dotarcia z działalnością infolinii do jak najszerszego grona odbiorców, w ramach projektu organizowano wiele wydarzeń mających na celu propagowanie usług infolinii/informacji i PID wśród uchodźców z Ukrainy oraz „wyjście” z infolinią do klientów, w tym także poza Urząd i poza standardowe godziny jego otwarcia. W ramach projektu zorganizowano aż 34 soboty otwarte dla klientów.

W projekcie uwzględniono także, szereg działań mających na celu integrację uchodźców z Ukrainy i innych obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym, takich jak organizacja kursów adaptacyjnych, językowych czy spotkań „Platformy współpracy” (prace zespołu ekspertów  w najważniejszych dla procesu integracji obszarach na poziomie instytucjonalnym oraz społecznym), a także szkolenia pracowników instytucji publicznych obsługujących cudzoziemców.

Część projektu dotycząca opracowania strategii wobec imigrantów w Małopolsce obejmowała: przeprowadzenie diagnozy sytuacji imigrantów w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy oraz wypracowanie celów, kierunków interwencji i konkretnych działań wraz z systemem wdrażania strategii. Powyższe zadanie realizował Partner (Województwo Małopolskie).

Program integracji imigrantów w województwie małopolskim „Małopolska otwarta” ma charakter kierunkowy i zawiera szereg rekomendacji służących temu, aby Małopolska była regionem jeszcze bardziej przyjaznym do życia i pracy dla osób pochodzących z różnych kultur, czerpiącym jednocześnie z ich wiedzy, doświadczenia czy aktywności zawodowej.

Dokumenty do pobrania:

Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  

  • Wartość projektu: 10 762 439, 94 PLN
  • Wartość dofinansowania FAMI: 8 071 829,96 PLN
  • Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 2 690 609, 98 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.


Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 •  

 •  

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status