Rozliczenie projektu nr 17/7-2017/OG-FAMI

6 września 2021 r. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, po weryfikacji merytorycznej i formalno-rachunkowej zaakceptowało rozliczenie projektu nr 17/7-2017/OG-FAMI pt. „Doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających realizację zadań Wojewody Małopolskiego dotyczących obywateli państw trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej powyższym zagadnieniom” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).  Kwota kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu wyniosła 2 601 184,12 PLN, dofinansowanie z FAMI wyniosło 1 950 888,09 PLN (75%). Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2017 do 31 stycznia 2021 r. i w różnych przedziałach czasowych obejmował następujące zadania:

  1. doposażenie służb Wojewody Małopolskiego w sprzęt IT;
  2. wdrożenie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych – wyposażenie multimedialne Sali konferencyjnej;
  3. wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych – rozbudowa systemu Elektroniczny Rejestr Spraw Obywateli Państw Trzecich (ERS.opt);
  4. utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej zagadnieniom obywateli państw trzecich Infolinia/informacja „info.opt”.

Utworzenie dedykowanej infolinii (INFO.opt) oraz rozbudowa narzędzia informatycznego (ERS.opt) w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w Wydziale oraz przyspieszyły i usprawniły proces pozyskiwania przez obywateli państw trzecich informacji o statusie sprawy. Nowe narzędzia wdrożone dzięki realizacji projektu to w dłuższej perspektywie:

  • optymalizacja posiadanego potencjału – skierowanie go na zadania merytoryczne;
  • ujednolicenie procesów w skali wydziału i eliminacja nieefektywnych praktyk;
  • skrócenie czasu prowadzenia spraw;
  • ułatwienie czynności sprawozdawczych i kontrolnych.

Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi. W wyniku realizacji projektu, w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło usprawnienie procedowania spraw z zakresu legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

Logo Unie Europejskiej Fundusz Azylu Migracji i Integracji     

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status