Inne okoliczności

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, który wykaże, że zachodzą inne, niż wymienione w ustawie o cudzoziemcach (w dziale V tej ustawy), okoliczności uzasadniające jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Okres, na który zostanie wydane zezwolenie jest uzależniony od celu pobytu zadeklarowanego we wniosku o pobyt czasowy jednak nie może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (we wniosku w sekcji C. I. należy zaznaczyć i uzupełnić punkt 16) inne okoliczności)

 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

Wymagane przez Urząd dokumenty w ramach tego postępowania mogą różnić się ze względu na stan faktyczny przedstawiony przez cudzoziemca. Oznacza to, że poniższe dokumenty będą różniły się od siebie w zależności od celu pobytowego zadeklarowanego przez cudzoziemca we wniosku o przyznanie pobytu czasowego.

Poniżej przedstawiamy typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie pobytu czasowego z tytułu innych okoliczności.

 1. Pobyt z członkiem rodziny (w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu połączenia z rodziną z art. 159);
 2. Małoletni bez opieki urodzony w Polsce;
 3. Cudzoziemiec posiadający status rezydenta długoterminowego UE w innym państwie
 4. Obywatel Turcji posiadający dostęp do rynku pracy;
 5. Nauka;
 6. Absolwent poszukujący pracy
 7. Szkolenie zawodowe;
 8. Duchowny;
 9. Dla posiadającego status pokrzywdzonego pracownika;
 10. Dla posiadającego status pokrzywdzonego pracownika – kontynuacja;
 11. Poszanowanie prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (pobyt nielegalny);
 12. Konieczność ochrony praw dziecka;
 13. Inne, nie wymienione powyżej okoliczności.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 340 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata (w tytule wpisz pobyt czasowy oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy wniosek),
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł.
  Opłatę można uiścić:
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

 1. Wniosek pobyt czasowy + załączniki + oświadczenia
 2. Zezwolenie w celu pobytu z członkiem rodziny w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu połączenia z rodziną z art. 159);
 3. Małoletni bez opieki urodzony w Polsce;
 4. Cudzoziemiec posiadający status rezydenta długoterminowego UE w innym państwie;
 5. Obywatel Turcji posiadający dostęp do rynku pracy;
 6. Nauka;
 7. Absolwent poszukujący pracy;
 8. Szkolenie zawodowe;
 9. Duchowny;
 10. Dla posiadającego status pokrzywdzonego pracownika;
 11. Dla posiadającego status pokrzywdzonego pracownika – kontynuacja
 12. Poszanowanie prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (pobyt nielegalny);
 13. Konieczność ochrony praw dziecka;
 14. Inne, niewymienione okoliczności
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status