Konferencja podsumowująca realizację projektu „Małopolska otwarta”

Dnia 15 listopada 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację partnerskiego projektu Wojewody małopolskiego i samorządu województwa pn. „Małopolska otwarta”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020. Projekt „Małopolska otwarta” ruszył 1 września 2022 roku. Jest realizowany przez pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców oraz Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Partnerem projektu jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

O realizacji „Małopolski otwartej” opowiedzieli podczas konferencji podsumowującej projekt I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także instytucji partnerskiej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obecni byli także Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA – Maciej Kaczorowski, Kierownik Zespołu Azylu, Migracji i Integracji – Bartosz Ziółkowski, Konsul generalny Ukrainy w Krakowie – Wiaczesław Wojnarowski, reprezentanci m.in.: Straży Granicznej, środowisk naukowych, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Kluczowym działaniem projektu jest funkcjonowanie pięciu punktów informacyjno-doradczych (PID) zintegrowanych z działającą już Infolinią i Informacją (INFO.OPT). Dzięki kompleksowemu podejściu beneficjenci końcowi mogą sprawnie i szybko pozyskać potrzebne informacje, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. poszukiwania pracy. Z uwagi na chęć dotarcia z działalnością infolinii do jak najszerszego grona odbiorców, w ramach projektu organizowane są wydarzenia mające na celu popularyzowanie usług infolinii/informacji i PID wśród uchodźców z Ukrainy oraz „wyjście” z infolinią do klientów, w tym także poza Urząd i poza standardowe godziny jego otwarcia.

W projekcie uwzględniono także szereg działań mających na celu integrację uchodźców z Ukrainy i innych obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym, takich jak organizacja kursów adaptacyjnych, językowych czy spotkań „Platformy współpracy” (prace zespołu ekspertów w najważniejszych dla procesu integracji obszarach na poziomie instytucjonalnym oraz społecznym), a także szkolenia pracowników instytucji publicznych obsługujących cudzoziemców .Jednym z efektów projektu jest również Program integracji imigrantów w województwie małopolskim „Małopolska otwarta”. Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce przyjęty przez samorząd województwa, podejmujący całościowo temat migracji i integracji w skali regionalnej.

W zarządzaniu migracjami kluczowa jest skuteczna i spójna polityka integracyjna. Integracja jest długotrwałym i złożonym procesem, która odnosi się do wielu sfer życia: społecznej i ekonomicznej, kulturowej i tożsamościowej, obywatelskiej i politycznej. Wymaga starań i zaangażowania zarówno imigrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. Ramy dla prowadzenia takiej polityki stwarza Program „Małopolska otwarta”.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „Małopolska otwarta” oraz budżetu państwa.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status