plakat informacyjny zawierający treść

Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej sprawie.

Wprowadzone 1 stycznia 2023 r. zmiany umożliwiają wydawanie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, osobom które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Dotyczy to obcokrajowców, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywali na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (tzw. wizy humanitarnej) i posiadają obywatelstwo określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186 ust. 5.

W związku z tym wprowadzone zmiany dotyczą obecnie obywateli Białorusi posiadających wymieniony rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status