Ofiara handlu ludźmi

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, który jest ofiarą handlu ludźmi, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – otrzymał status pokrzywdzonego w tym postępowaniu;
 3. zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa handlu ludźmi.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres co najmniej 6 miesięcy, nie dłużej jednak, niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Uwaga: Cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje domniemanie (tj. podejrzenie), że jest ofiarą handlu ludźmi wydaje się zaświadczenie potwierdzające istnienie tego domniemania (wzór zaświadczenia, które powinieneś posiadać). Zaświadczenie takie wydaje organ właściwy do prowadzenia postępowania, a zatem – w zależności od etapu czynności – właściwy funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, a w przypadku wszczęcia śledztwa – prokurator. W okresie ważności zaświadczenia pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny. Zaświadczenie wydaje cudzoziemcowi organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – przez okres 4 miesięcy od dnia jego wydania.

Ważne: Pamiętaj, jeżeli przebywasz co najmniej rok na podstawie przyznanego zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi masz możliwość złożenia wniosku o pobyt stały. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Dokumenty wskazujące na fakt, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi;
 2. Dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi (np. Policją);
 3. W przypadku małoletniego cudzoziemca dokumenty potwierdzające, iż otrzymał status pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej (opłata 0 zł).
 2. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł.
  Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status