Legalny pobyt dla obywateli
Ukrainy w Polsce

Kogo dotyczą przepisy?

Twój pobyt w Polsce jest legalny do 30.06.2024 r. – jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać.

Legalny pobyt w Polsce posiadają również dzieci, które urodziły się w Polsce, a matka jest obywatelką Ukrainy lub żoną obywatela Ukrainy oraz przybyła do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chce w Polsce pozostać. Pobyt dziecka uznaje się za legalny w okresie legalnego pobytu matki. Uprawnienie tracisz, jeżeli wyjedziesz z Polski na okres dłuższy niż 30 dni.

Twój pobyt w Polsce jest legalny do 30.06.2024 r. jeśli:

 1. jesteś obywatelem Ukrainy, który posiada Kartę Polaka oraz opuściłeś Ukrainę od 24.02.2022 r., a następnie przybyłeś legalnie do Polski i chcesz pozostać w Polsce.

 2. jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka oraz opuściłeś Ukrainę od 24.02.2022 r., a następnie przybyłeś legalnie do Polski i chcesz w Polsce pozostać

Dodatkowo jeśli 31.08.2024r.

 • będziesz uczęszczał do przedszkola, szkoły albo realizował obowiązek nauki
 • będziesz pobierał naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpocząłeś naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych,

Twój pobyt w Polsce jest legalny do 31.08.2024r. Jeśli nie ukończyłeś 18 lat również pobyt Twoich rodziców i opiekunów jest przedłużony do 31.08.2024r.

Jeśli przystępujesz do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Twój pobyt w Polsce jest legalny do 30.09.2024r. Jeśli nie ukończyłeś 18 lat również pobyt Twoich rodziców i opiekunów jest przedłużony do 30.09.2024r.

Co należy zrobić?

Nie musisz składać żadnych wniosków o zalegalizowanie pobytu, ani wniosku o status uchodźcy. Twój legalny pobyt wynika z przepisów ustawy. Informacje na temat nadania numeru PESEL. Ochrona przysługuje od dnia przybycia do Polski, nie od dnia złożenia wniosku o nadanie PESEL.

Jakie uprawnienia posiadasz:

Dostęp do rynku pracy – możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń, jeżeli pracodawca powiadomi powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

Prowadzenie działalności gospodarczej – możesz prowadzić działalność jak polscy obywatele. Jedynym warunkiem jest posiadanie numeru PESEL.

Dostęp do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (pod warunkiem posiadania PESEL UKR):

 • 800+,
 • dobry start,
 • jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
 • świadczeń rodzinnych,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego
 • inne

Dostęp do  opieki medycznej – masz zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach jak obywatele Polski

Dostęp do edukacji i innych usług publicznych.

Jak przedłużyć pobyt?

Jeśli posiadasz numer PESEL (ze statusem „UKR”) możesz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jeśli celem Twojego dalszego pobytu w Polsce jest:

Kogo nie dotyczą specjalne regulacje

 • posiadaczy zezwoleń na pobyt czasowy,
 • posiadaczy zezwoleń na pobyt stały,
 • posiadaczy zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadaczy statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • osób, które złożyły w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone
 • osób, które zadeklarowały zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą
 • obywateli innych państw, przybywających z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
 • osób korzystających z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy

Uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tracisz:

 • jeśli wyjedziesz z Polski na okres powyżej 30 dni
 • otrzymasz jeden z niżej wymienionych tytułów pobytowych:
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt tolerowany
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • złożyłeś lub zamierzasz złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce
 • korzystasz z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status