Legalny pobyt dla obywateli
Ukrainy w Polsce

Kogo dotyczą przepisy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz pozostać w Polsce – twój pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy od 24.02.2022 r.

Legalny pobyt w Polsce posiadają również dzieci, które urodziły się w Polsce, a matka jest obywatelką Ukrainy lub żoną obywatela Ukrainy oraz przybyła do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chce w Polsce pozostać. Pobyt dziecka uznaje się za legalny w okresie legalnego pobytu matki.

Ważne! Uprawnienie tracisz, jeżeli wyjedziesz z Polski na okres dłuższy niż miesiąc.

Twój pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy od 24.02.2022 r. jeśli:

 1. jesteś obywatelem Ukrainy, który posiada Kartę Polaka oraz opuściłeś Ukrainę od 24.02.2022 r., a następnie przybyłeś legalnie do Polski i chcesz w Polsce pozostać
 2. jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka oraz opuściłeś Ukrainę od 24.02.2022 r., a następnie przybyłeś legalnie do Polski i chcesz w Polsce pozostać

Co powinien zrobić obywatel Ukrainy?

Nie musisz składać żadnych wniosków o zalegalizowanie pobytu, ani wniosku o status uchodźcy.

Twój legalny pobyt wynika z przepisów ustawy. Jeżeli chcesz zostać w Polsce, możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy. Ochrona przysługuje od dnia przybycia do Polski, nie od dnia złożenia wniosku o nadanie PESEL tu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL.

Uprawnienia dla Obywateli Ukrainy

1. Dostęp do rynku pracy – możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń, jeżeli pracodawca powiadomi powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. Pracodawca wysyła zawiadomienie. Więcej informacji na temat obowiązków pracodawcy w artykule Informacje dla pracodawców dotyczące zatrudnienia Obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej – możesz prowadzić działalność jak polscy obywatele. Jedynym warunkiem jest posiadanie numeru PESEL.

3. Dostęp do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:

 • 500+,
 • jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
 • świadczeń rodzinnych,
 • dobry start,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego.

4. Dostęp do  opieki medycznej – zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach jak obywatele Polski.

5. Dostęp do edukacji i innych usług publicznych.

Jak przedłużyć pobyt?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będziesz mógł złożyć najwcześniej po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski ale nie później niż przed upływem 18 miesięcy licząc od 24.02.2022 r.

Ważne! Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu nie będzie rozpatrywany.

Jeżeli wniosek złożysz we właściwym terminie, otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy na 3 lata z pełnym dostępem do rynku pracy bez dodatkowych wymogów związanych z dochodem, zakwaterowaniem itd.

Kogo nie dotyczą specjalne regulacje?

 • posiadaczy zezwoleń na pobyt czasowy,
 • posiadaczy zezwoleń na pobyt stały,
 • posiadaczy zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadaczy statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany,
 • osób, które złożyły w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, chyba że taki wniosek zostanie wycofany,
 • osób, które zadeklarowały zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, chyba że taki wniosek został wycofany,
 • obywateli innych państw, przybywających z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status