plakat informacyjny zawierający treść

Małopolska otwarta. Projekt Wojewody Małopolskiego

Ruszył realizowany przez Wydział Spraw Cudzoziemców oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie projekt Małopolska otwarta. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) w partnerstwie z Województwem Małopolskim. 

Projekt będzie obejmował kompleksową, efektywną i szybką realizację zadań z zakresu integracji obywateli państw trzecich (OPT) ze szczególnym ukierunkowaniem na obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r., celem zaspokojenia ich potrzeb i wsparcia.

Kluczowym działaniem projektu będzie funkcjonowanie 5 punktów informacyjno-doradczych (PID) zintegrowanych z działającą już Infolinią i Informacją (INFO.OPT). Dzięki kompleksowemu podejściu beneficjenci końcowi będą mogli sprawnie i szybko pozyskać potrzebne informacje, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. poszukiwania pracy. Z uwagi na chęć dotarcia z działalnością infolinii do jak najszerszego grona odbiorców, w ramach projektu, przewidywana jest organizacja wydarzeń mających na celu propagowanie usług infolinii/informacji i PID wśród uchodźców z Ukrainy oraz „wyjście” z infolinią do klientów, w tym także poza Urząd i poza standardowe godziny jego otwarcia.

W projekcie uwzględniono także, szereg działań mających na celu integrację uchodźców z Ukrainy i innych obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym, takich jak organizacja kursów adaptacyjnych, językowych czy spotkań „Platformy współpracy” (prace zespołu ekspertów  w najważniejszych dla procesu integracji obszarach na poziomie instytucjonalnym oraz społecznym), a także szkolenia pracowników instytucji publicznych obsługujących cudzoziemców. Zaplanowane działania projektowe wprost odpowiadają na zdiagnozowane braki i potrzeby w zakresie integracji OPT na terenie Małopolski.

Część projektu dotycząca opracowania strategii wobec imigrantów w Małopolsce obejmuje: przeprowadzenie diagnozy sytuacji imigrantów w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy oraz wypracowanie celów, kierunków interwencji i konkretnych działań wraz z systemem wdrażania strategii. Powyższe zadanie będzie realizował Partner (Województwo Małopolskie).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  

  • Wartość projektu: 10 762 439, 94 PLN
  • Wartość dofinansowania FAMI: 8 071 829,96 PLN
  • Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 2 690 609, 98 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

    

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status