Uzyskanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę typ D

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ D dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Pracodawco, wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

Decyzja zostanie wysłana do Ciebie pocztą lub w przypadku złożenia wniosku przez portal www.praca.gov.pl – elektronicznie.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
 • poprawnie wypełnione wszystkie rubryki lub wpis „nie dotyczy”;
 • podpisany przez osobę uprawnioną (osoba wyszczególniona w KRS/CEIDG lub legitymującą się stosownym pełnomocnictwem);
 1. Oświadczenie dot. karalności czytelnie podpisane przez pracodawcę:
 • „oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

Pamiętaj! Oświadczenie dot. karalności musi zostać podpisane przez pracodawcę. Niedopuszczalne jest podpisane go przez pełnomocnika.

 1. Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca;
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł za każdy złożony wniosek;
 3. Umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 4. Oryginał pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce – zgodnie z art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia;
 5. Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

Ważne! Dokumenty muszą zostać podpisane przez pracodawcę zagranicznego!

Pamiętaj! Wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. (obecnie, tj. od dnia 20 listopada 2023 r. minimalna kwota wynosi nie mniej niż 4487,73 zł brutto miesięcznie. Uwaga! Dla wniosków złożonych do dnia 19 listopada 2023 r. minimalna kwota wynosi 3970,99  zł brutto miesięcznie.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów (nie dotyczy kopii paszportu cudzoziemca).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie pracodawcy do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ D – wymagane dokumenty

Przedłużenie zezwolenia na pracę następuje na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

Aby uzyskać przedłużenie zezwolenia na pracę typ D pracodawca powinien złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę oraz ten sam komplet dokumentów, co w przypadku składania wniosku o pierwsze zezwolenie na pracę wraz z dokumentami, z których wynika konieczność przedłużenia delegacji.

Opłaty

 1. Opłata za złożenie wniosku wynosi:
 • 100 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;
 • 200 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Dowód wpłaty powinien zawierać pełną nazwę pracodawcy. W tytule wpłaty proszę wskazać: „opłata za zezwolenie na pracę dla imię i nazwisko cudzoziemca”.

Uwaga! Opłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę jest BEZZWROTNA.

Wyjątki, w których możesz ubiegać się o zwrot opłaty to:

 • dokonanie większej ilości wpłat dotyczących cudzoziemca niż ilość wniosków, która wpłynęła do Urzędu,
 • wniosek nie wpłynął do Urzędu,
 • omyłkowa opłata za niezłożony wniosek.

Oznacza to, że zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku:

 • wydania decyzji odmownej,
 • wydania decyzji umarzającej z urzędu,
 • wydania decyzji umarzającej na wniosek strony,
 • pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oraz
 • zwrotu podania.

Informacje dodatkowe

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status