Polskie dokumenty wydawane cudzoziemcom

Kogo dotyczy?

 • POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono:

 1. zezwolenia na pobyt stały;
 2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 3. ochrony uzupełniającej;
 4. zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Oznacza to, że o polski dokument podróży dla cudzoziemca może starać się cudzoziemiec, który spełnia łącznie dwa warunki, tj.:

 1. posiada jedno z wymienionych powyżej zezwoleń pobytowych (w tym przypadku są to zezwolenia na pobyt na czas nieoznaczony) oraz
 2. utracił swój dokument podróży (np. paszport) i nie ma możliwości otrzymania nowego.
 • POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA

Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:

 • małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;
 • cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 (tj. zaświadczenia potwierdzającego domniemanie o byciu ofiarą handlu ludźmi);
 • cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne!

 1. Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie potwierdza jego obywatelstwa;
 2. Polski dokument tożsamości cudzoziemca nie uprawnia do przekroczenia granicy;
 3. Posiadanie przez cudzoziemca tego dokumentu nie zwalnia go z obowiązku uzyskania wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – oznacza to, że polski dokument tożsamości nie legalizuje pobytu na terytorium RP!
 • TYMCZASOWY POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

Ważność wydawanych dokumentów

 • Polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok;
 • Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni;
 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku;
 2. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (oryginał do wglądu);
 3. 2 aktualne fotografie;
 4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);
 5. Potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
 6. Kserokopia karty pobytu (w przypadku starania się o polski dokument podróży)

Pamiętaj!
W przypadku wnioskowania o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z wpisem małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo musisz złożyć:

 • wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi);
 • aktualną fotografie osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie;
 • dokument potwierdzający tożsamość dziecka;
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

 1. Za wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca:
 • 100 zł,
 • 200 zł za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży,
 • 300 zł za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży.

2. Za wydanie/ wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca:

 • 50 zł,
 • 100 zł za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży,
 • 150 zł za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży.

3. Za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 350 zł;

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Cudzoziemiec jest obowiązany do wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
 • uszkodzenia dokumentu,
 • utraty dokumentu.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.

Pamiętaj! Aby dokonać wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca należy ponownie wypełnić formularz wniosku.

Ważne! Nie ma możliwości starania się o wymianę tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności należy ponownie złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu.

Inne polskie dokumenty wydawane przez wojewodę

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status