Praca – wysokie kwalifikacje (blue card)

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tj. w zawodzie wymagającym od cudzoziemca:

 • ukończenia studiów wyższych (co najmniej 3 – letnich) na kierunku powiązanym z obecnie wykonywaną pracą lub;
 • posiadania przez niego co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.

Powyższe okoliczności potwierdzają, że cudzoziemiec posiada wymagane ustawowo wyższe kwalifikacje zawodowe.

Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec nie spełnia, któregoś z powyższych wymagań nie ma możliwości składania wniosku z tego tytułu i jeśli wykonuje pracę powinien złożyć wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę.

Pamiętaj! Wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto wymaganego w celu udzielenia omawianego zezwolenia nie może być niższa niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440).
UWAGA! Ponieważ kwota jest zmienna, należy upewnić się o aktualnej wysokości wymaganego wynagrodzenia. Obecnie w umowach zawartych w 2021 roku miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 751,20 zł.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym posiadania wysokich kwalifikacji wydawane jest na okres dłuższy o 3-mce od okresu wykonywania pracy (zawartej umowy), nie dłuższy jednak niż 3 lata.

O udzielenie tego zezwolenia cudzoziemiec nie może się ubiegać (odmowa wszczęcia postępowania), jeśli:

 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla rezydenta długoterminowym UE z innego państwa członkowskiego UE, lub
 • wykonuje w Polsce pracę sezonową, lub
 • przebywa na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy.

W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym posiadania wysokich kwalifikacji, zamieszczana jest adnotacja ,,Niebieska Karta UE”.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:

Uwaga: Do wniosku należy dodatkowo dołączyć Załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca cudzoziemca lub osoba upoważniona wraz ze stosownym upoważnieniem oraz Załącznik nr 2 wypełniany przez cudzoziemca

Ważne: Załącznik nr 1 musi być kompletnie uzupełniony, pamiętaj o oświadczeniu o karalności na stronie 4 wniosku. Załącznik musi zawierać pieczątkę i podpis (w przypadku podpisania załącznika przez osobę nie wskazaną w KRS, prosimy o dołączenie stosownego upoważnienia*).

*w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej załącznik podpisuje właściciel firmy – nie ma możliwości upoważnienia do tego innej osoby.

Jeżeli załącznik składany jest oddzielnie prosimy o opisanie go imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia cudzoziemca, którego dotyczy, oraz numerem sprawy jeśli został już nadany.

Aby usprawnić procedurę rozpatrywania podania prosimy także o wypełnienie zgodnie z pouczeniem oświadczeń, które należy złożyć wraz z wnioskiem. Oświadczenia można pobrać w formie pdf lub doc.

 1. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z informacji starosty – Informacja starosty jest dokumentem informującym o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Dokument ten jest wydawany na wniosek pracodawcy w powiatowym urzędzie pracy. Informacja Starosty powinna być nie starsza niż 6 miesięcy na dzień złożenia.

Ważne! W informacji starosty pracodawca często określa wymagania, które jego pracownik musi spełnić, aby móc wykonywać pracę na określonym stanowisku w jego firmie (np. znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub 5 lat doświadczenia w zawodzie itp.). Dla składającego wniosek oznacza to, że jeśli takie wymagania zostały zawarte w informacji starosty należy dostarczyć dokument, który potwierdza spełnienie tychże wymagań, np.:

 • kopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół, szkoleń, kursów, certyfikaty;
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy itp.;

W przypadku kwalifikacji niemożliwych do potwierdzenia ww. dokumentami (tzw. „kompetencje miękkie”) należy złożyć  oświadczenie pracodawcy o ich spełnieniu przez cudzoziemca wraz z opisem sposobu ich weryfikacji dokonanej przez pracodawcę;

Ważne! Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?

 1. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadpodstawowej);
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty hospitalizacji na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą lub umowa cywilnoprawna (tj. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym, zawarta przynajmniej na okres 1 roku.

Uwaga: Obecnie w umowach zawartych w 2021 roku miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 751,20 zł. W przypadku umów zawartych w 2020 r. wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 377, 25 zł brutto.

 1. Potwierdzenie posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych (dyplomu studiów po co najmniej 3 latach nauki na kierunku powiązanym z obecnie wykonywaną pracą) lub 5 – letniego doświadczenia w danym zawodzie;

Pamiętaj! Jeżeli posiadasz dyplom sporządzony w języku obcym należy złożyć jego tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości co najmniej 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości co najmniej 528 zł netto miesięcznie), np.: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło).

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Pamiętaj! Otrzymanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę nie zwalnia cudzoziemca z obowiązku posiadania formalnych kwalifikacji i spełniania innych warunków, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym. W Polsce jest obecnie 380 zawodów regulowanych, które można wykonywać dopiero po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np.: ukończenie wymaganej praktyki zawodowej lub zdobycie odpowiedniego certyfikatu). Zawodami regulowanymi są np.: lekarz, architekt, pielęgniarka, ratownik medyczny, spawacz itd.).

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 440 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.
  Opłatę można uiścić:
 • w kasie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, III piętro, pok. 303 (poniedziałek-piątek w godzinach 9:30-14:30) lub
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Dodatkowe materiały

Porady przydatne przy składaniu wniosków

Jak dostarczyć brakujące dokumenty?

Co zrobić w przypadku utraty pracy?

Co zrobić w przypadku zmiany pracodawcy?

Jak odwołać się od decyzji?

Praca w zawodzie wymagającym posiadania wysokich kwalifikacji – tzw. blue card (FAQ)

Materiały do pobrania

Wniosek pobyt czasowy + załączniki + oświadczenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Praca wysokie kwalifikacje (ulotka informacyjna)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status